PRESTACIÓ D'URGÈNCIA PER A SUBMINISTRAMENTS BÀSICS

A partir del dia 30 d’abril es por sol·licitar una Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19

Consisteix en una prestació econòmica extraordinària de 200 euros, de pagament únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics, destinada a treballadors per compte d'altri o per compte propi, amb càrregues familiars, que acreditin una reducció dràstica i involuntària en els seus ingressos com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària derivada de la COVID-19.

Cada unitat familiar té dret a un sol expedient.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta prestació els treballadors per compte propi o per compte d'altri, amb residència legal a Catalunya, que reuneixin els següents requisits:

a) Tenir més de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Trobar-se en alguna de les situacions següents:

c.1) Ser treballador per compte d'altri i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d'ocupació, d'acord amb els supòsits que preveuen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs en l'article 25.6, o bé tenir extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

c.2) Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

d) Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de treball o de l'alta per compte propi, respectivament.

e) Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S'entén per unitat familiar la que està formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o

acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit.

f) La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.

g) En el cas dels treballadors fixos discontinus, s'han d'aplicar al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

Per a la tramitació i més informació a: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/index.html#googtrans(ca%7Ces)

Categoria:
Institucional