Estructura Organitzativa

La Fundació Aspace Catalunya, en data 27 de desembre de 2017, va quedar inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el número de registre 3043, fet que se'ns va comunicar el dia 12 de gener de 2018.

L'acord de transformació d'associació a fundació es va prendre per unanimitat a la passada assemblea extraordinària de socis celebrada a Barcelona, el passat dia 22 de juny de 2017. 

L'òrgan de govern de la Fundació és el Patronat. Els seus membres es reuneixen amb una peridiocitat mínima trimestral per tal d'aprovar els comptes anuals i prendre decisions en benefici de la Fundació. Els membres del Patronat no reben cap retribució per a cap concepte. Són els següents:

 • President d’honor: D. Jorge de Pallejá Ricart
 • President: Sr. Jordi Portella i Rebordosa. Contacte: president@aspace.cat
 • Vicepresident: Sr. Josep Ballester i Roselló
 • Vocal: Sra. Concepció Mestres i Miralles
 • Vocal: Sra. Anna Fornós i Barreras
 • Vocal: Sr. Lluís Farrés i Cardoso
 • Vocal: Sr. Marcel Carrera i Cortiella
 • Vocal: Sr. Josep M. Roch i Llamas
 • Vocal: Sr. Josep M. Bosch i Vidal
 • Secretari i no patró: Sra. Elena Puigdevall i Grau

Més informació

EQUIP DIRECTIU

L’Equip Directiu està format per les següents persones:

DIRECCIONS DELS SERVEIS D'ATENCIÓ A LA PERSONA

 • Direcció de Serveis de Salut: Dra. Tamara Biedermann Villagra Contacte: tbiedermann@aspace.cat
 • Direcció Escola d'Educació Especial: Sra. Marta Barberan Varona. Contacte: mbarberan@aspace.cat
 • Direcció de Serveis d'atenció diürna i residència: Sra. Míriam Torrella i Raymond. Contacte: mtorrella@aspace.cat

DIRECCIONS DELS SERVEIS GENERALS I TRANSVERSALS

 • Direcció de Recursos Humans: Sra. Marta Borràs i Balmes
 • Direcció d'Administració i Serveis Generals: Sr. Albert Cantón Brizuela
 • Direcció de Comunicació i Transparència: Sra. Yolanda Elipe López
 • Direcció de Tecnologia de la Informació i la Comunicació: Sr. Paul Mussach Rodríguez

Tots ells formen part del Comitè de Direcció, òrgan consultiu liderat per la direcció i la subdirecció generals que guien les línies estratègiques a seguir, objectius organitzacionals i funciona com a òrgan de seguiment i avaluació dels projectes.

Més informació

EQUIP DE PROFESSIONALS

La Fundació ASPACE Catalunya compta amb 270 professionals de diferents àmbits.

La nostra plantilla està formada per professionals de l’àmbit de la salut (metges de diferents especialitats, fisioterapeutes, logopedes, terapeutes ocupacionals, psicòlogues i treballadores socials), de l’àmbit pedagògic (mestres i educadors) i professionals no assistencials (administració, RRHH, informàtica, gestió, manteniment, neteja, etc).

238 treballadors tenen un perfil assistencial i 41 tenen un perfil no assistencial.

15 treballadors tenen alguna discapacitat, és a dir, el 6% de la plantilla, acomplint amb la LISMI, llei espanyola del 13/1982 de 7 de abril, que estableix per a les empreses públiques i privades, amb una plantilla superior a 50 treballadors, la obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2%.

Organigrama general 2021