Avís legal

Llegiu amb atenció aquest document. El mateix es constitueix com l’Avís Legal i les Condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del web de la Fundació Aspace Catalunya situada a la URL www.aspace.cat (en endavant, el “Lloc Web”).

L’accés, navegació i utilització d’aquesta pàgina web implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.

1. INTRODUCCIÓ I DADES DE LA FUNDACIÓ

Vosté està visitant la web www.aspace.cat, titularitat de la Fundació Aspace Catalunya (en endavant l'ASPACE).

Domicili Social: Carrer Tres Pins 31, 08038 Barcelona

Telèfon: 93 200 25 34

E-mail: aspace@aspace.cat

CIF: G08393936

Inscrita al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 3043.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Les presents condicions regulen l’accés als continguts i tots els serveis i productes oferts per ASPACE a través del seu lloc web, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris.

Tanmateix, ASPACE es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts i serveis amb l’entrada en vigor de les modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.

2.2. Sense perjudici d’això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents condicions d’ús i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les condicions particulars sobre les condicions generals.

Abans d’utilitzar, reservar i/o contractar aquests serveis específics oferts per ASPACE, l’Usuari haurà de llegir atentament les condicions particulars creades, si s’escau, a aquest efecte per ASPACE. La utilització, reserva i/o la contractació d’aquests serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen a la versió publicada per ASPACE en el moment en que es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació.

2.3. L’accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari del present Avís Legal i les Condicions d’Ús que inclou.

En aquest sentit, s’entendrà per Usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

3. ACCÉS

3.1. L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per www.aspace.cat té caràcter gratuït, si bé alguns dels serveis i continguts oferts per ASPACE a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, cosa que s’especificarà en les seves pròpies condicions de contractació.

3.2. Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes duts a terme els menors al seu càrrec, segons la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc Web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d'ASPACE. L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes condicions generals.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat d'ASPACE o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d'ASPACE o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc Web i/o als seus continguts i/o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit d'ASPACE o, si escau, del titular dels drets corresponents.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L’Usuari s’obliga així mateix a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les Condicions Generals.

En utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.aspace.cat qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a ASPACE a través del Lloc Web, mitjançant els canals disposats a tal fi en el propi lloc web, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercers, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a ASPACE per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

ASPACE no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat dels serveis o de la informació que es presti a través del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació dels esdeveniments que poden ser adquirits a través del Lloc Web, preparada per professionals de molt diversos sectors.

En conseqüència, ASPACE no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts o productes, (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra, (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del lloc web, (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ASPACE estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, ASPACE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a ASPACE perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

8. ENLLAÇOS

8.1 Enllaços a altres pàgines web.

En cas que en el Lloc Web l’Usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançat diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers. ASPACE no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, ASPACE no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la que es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tenen coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar-ho immediatament a ASPACE, als efectes de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.

L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre ASPACE i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços a altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del lloc web, excepte autorització expressa i per escrit d'ASPACE.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL del lloc web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc Web. En cap cas, llevat que ASPACE ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part de la seva Web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

A la pàgina que estableix l’enllaç no es pot declarar de cap manera que ASPACE ha autoritzat aquest enllaç, llevat que ASPACE ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web correctament desitgés incloure en la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu d'ASPACE i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

ASPACE no autoritza l’establiment d’un enllaç al lloc web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

ASPACE no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. ASPACE no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat de seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La política de privacitat de www.aspace.cat queda determinada pel que estableix el document PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

10. DURADA I MODIFICACIÓ

10.1. ASPACE podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

10.2. La vigència temporal d’aquest Avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís legal modificat.

10.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, ASPACE podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.