Etapes de la paràlisi cerebral

Al continuació es detallarà el procés assistencial necessari per a les persones amb paràlisi cerebral, sempre lligat al seu cicle vital.

Etapa Diagnòstica

No es tracta només del diagnòstic etiològic o de la lesió en concret, sinó del diagnòstic del desenvolupament de l’infant i del moment evolutiu en el que es troba, tant ell com la seva família. Per tant, no només parlem d’afectació neuromotriu quan parlem de diagnòstic, sinó també de salut mental, de cognició, de la seva capacitat relacional i afectiva, així com de tots els possibles trastorns i patologies associades.

Per realitzar aquesta avaluació calen professionals especialitzats en paràlisi cerebral, desenvolupament i psicopatologia infantil. En aquest procés intervé el metge neuropediatra, psicòlegs, fisioterapeutes i treballadors socials.

Tractament precoç

Quan parlem de tractament precoç, parlem d’un abordatge terapèutic des del mateix moment en que es diagnostica la paràlisi cerebral. És una intervenció global en el desenvolupament dels infants, i de les seves famílies, tenint especial cura en els aspectes característics de la patologia.

És un procés assistencial que tindrà continuïtat durant els primers anys de vida de l’infant. Un equip multidisciplinar, format per metge neuropediatra, metge rehabilitador, psicòleg clínic, logopeda, fisioterapeuta i treballador social, serà l’encarregat de donar resposta a les necessitats del col·lectiu entre els 0 i els 4-6 anys.

Educació integral

S’han de valorar les característiques i diferents capacitats de la persona usuària i oferir, dins el marc de l’escola ordinària o d’educació especial, tots els suports necessaris per desenvolupar les seves capacitats d’aprenentatge.

L’educació i la rehabilitació són complementàries. L’infant no és únicament alumne, ni tampoc pacient. és una persona en fase de desenvolupament i formació que ha d’integrar els dos processos per aprofitar al màxim les seves capacitats.

Les necessitats del col·lectiu al que ens adrecem, justifica una actuació coordinada entre serveis de neurorehabilitació i sociosanitaris. Durant tota aquesta etapa, especialistes de salut i professionals educatius, han de treballar coordinadament.

Formació Professional

 Segons les habilitats adquirides, la persona usuària, continuarà els circuits ordinaris o s’integrarà en un sistema especialitzat, com és el cas dels centres ocupacionals o dels programes d’integració laboral.

En tots dos casos, continuarà rebent el suport necessari, per part de professionals especialitzats en el camp de la rehabilitació, per tal de treballar les capacitats funcionals i l’entrenament d’habilitats de la vida diària.

Etapa laboral

E promourà la inserció laboral en l’empresa ordinària, en un centre de treball protegit o en un centre ocupacional o de dia si l’afectació no permet la integració. Sempre caldrà vetllar pel manteniment d’habilitats i conservació de les capacitats funcionals prèvies i evitar el deteriorament funcional.

Etapa d’envelliment

El  període d’envelliment s’inicia abans en les persones afectades de paràlisi cerebral,  per tant, la rehabilitació ha d’anar encaminada a evitar el deteriorament, l’analgèsia i a les atencions posturals.

En totes aquestes etapes cal el suport dels professionals experts en ajudes tècniques i ortopèdiques per millorar i preservar la capacitat motora, de comunicació i d’autonomia personal. També cal el seguiment dels professionals consultors de totes les patologies associades -ortopèdia, oftalmologia, etc.-

Al mateix temps ens calen espais lúdics, esportius i de relació per millorar la integració familiar i social de les persones amb paràlisi cerebral.

El treball amb les famílies serà diferenciat segons l’etapa assistencial en la que es trobin, però sempre ha de ser un treball específic,  consensuat entre tots els professionals, amb el consentiment i la participació de la família i de la persona amb paràlisi cerebral sempre que sigui possible.

Creiem que si a les famílies els oferim espais integradors i de respir, millorarà la qualitat relacional entre totes les parts i enrederirem l’edat d’institucionalització d’aquestes persones així com l’etapa d’envelliment.