La qualitat professional, imprescindible en sectors com el nostre

La qualitat professional va lligada a la qualitat dels serveis oferts: és fonamental que treballem fent les coses correctament però també és importantíssim que la persona usuària se senti satisfeta quan és atesa als serveis d'Aspace.

El Dia Mundial de la Qualitat ( #WQD20), se celebra cada segon dijous de novembre des de 1990, i és una oportunitat per celebrar els assoliments de l’entitat i dels equips de treball que la conformen.

Ens serveix per prendre consciència i apostar el dia a dia per l’excel·lència en la gestió, la seguretat i la millora contínua. Sense oblidar-nos de la contribució a la societat i al benestar del col·lectiu al qual atenem.

En un sector on la raó de ser és l’atenció integral a les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic, així com a les seves famílies, l’actitud de treballar amb qualitat, donant el millor de nosaltres, ha de ser el nostre tret inherent.

La qualitat professional de la nostra institució està garantida per l’adaptació de les nostres tasques a les necessitats de les persones ateses, i a l’entorn, i més especialment en els temps de pandèmia que actualment estem vivint; també per l'eficiència en els recursos disponibles i per la incorporació de mètodes i procediments innovadors i actualitzats per part de tots els professionals. I tenir sempre present la part més humana i ètica que podem aportar quan treballem frec a frec amb persones.

Treballem en base a uns objectius que han de permetre la qualitat de serveis i la satisfacció de les persones usuàries, fomentant la col·laboració i el treball en equip en totes les àrees de l’entitat. Apostem per una formació permanent en tots els equips de treball per tal que l’atenció a la persona usuària sigui la millor possible. Fomentem la transparència i treballem per a la sostenibilitat social i econòmica. En definitiva, intentem dia a dia generar valor, i seguir-lo generant.

Aquesta jornada ens ha de servir per preguntar-nos com fem i com exercim la nostra professió i també ens hem de preguntar quina contribució estem aportant, com a professionals individuals compromesos i com a institució sanitària, social i educativa, que som.

---

La calidad profesional, imprescindible en sectores como el nuestro
 
La calidad profesional va ligada a la calidad de los servicios ofrecidos: es fundamental que trabajemos haciendo las cosas correctamente pero también es importantísimo que la persona usuaria se sienta satisfecha cuando es atendida en los servicios de Aspace.
 
El Día Mundial de la Calidad (# WQD20), se celebra cada segundo jueves de noviembre desde 1990, y es una oportunidad para celebrar los logros de la entidad y de los equipos de trabajo que la conforman.
 
Nos sirve para tomar conciencia y apostar el día a día por la excelencia en la gestión, la seguridad y la mejora continua. Sin olvidarnos de la contribución a la sociedad y al bienestar del colectivo al que atendemos.
 
En un sector donde la razón de ser es la atención integral a las personas con parálisis cerebral y otras patologías del desarrollo neurológico, así como a sus familias, la actitud de trabajar con calidad, dando lo mejor de nosotros, debe ser nuestro rasgo inherente.
 
La calidad profesional de nuestra institución está garantizada por la adaptación de nuestras tareas a las necesidades de las personas atendidas, y en el entorno, y más especialmente en los tiempos de pandemia que actualmente estamos viviendo; también por la eficiencia en los recursos disponibles y por la incorporación de métodos y procedimientos innovadores y actualizados por parte de todos los profesionales. Y tener siempre presente la parte más humana y ética que podemos aportar al trabajar mano a mano con personas.
 
Trabajamos en base a unos objetivos que deben permitir la calidad de servicios y la satisfacción de las personas usuarias, fomentando la colaboración y el trabajo en equipo en todas las áreas de la entidad. Apostamos por una formación permanente en todos los equipos de trabajo para que la atención a la persona usuaria sea la mejor posible. Fomentamos la transparencia y trabajamos para la sostenibilidad social y económica. En definitiva, intentamos día a día generar valor, y seguirlo generando.
 
Esta jornada nos debe servir para preguntarnos cómo hacemos y cómo ejercemos nuestra profesión y también cabe preguntarse qué contribución estamos aportando, como profesionales individuales comprometidos y como institución sanitaria, social y educativa, que somos.
 

Categoria:
Institucional