Aspace Difon

els mestres d'educació especial

Quan pensem en la figura del mestre, evoquem la nostra pròpia història i recordem algun mestre que ens va ajudar a créixer i a aprendre amb paciència, empatia i respecte. Un bon mestre deixa empremta en l'alumne i també en la seva família, perquè els acull i els acompanya en el procés de desenvolupament i creixença dels seus fills.

A l'escola d'Aspace concebem l'alumne d'una manera global i vivim el dia a dia amb ell com un repte il·lusionant que ens motiva a ser flexibles, creatives i a reinventar-nos per adaptar-nos a les necessitats d'aprenentatge, emocionals i de salut que tots ells presenten.

Al llarg dels anys, hem après molts idiomes: el llenguatge particular que cada infant té. Molts dels nostres alumnes tenen greus dificultats comunicatives, és per això que els escoltem de manera activa, percebent i interpretant amb una mirada els seus sentiments, les seves emocions, les seves dificultats, les seves angoixes i també els seus avenços i les seves victòries.

Un dels secrets és la paciència i el positivisme, per tal de descobrir el potencial de cada infant de l'escola. Els transmetem que amb esforç i paciència podrem aconseguir petits o grans progressos que els ajudaran a créixer i els faran feliços.
Per a nosaltres, l'educació és un procés integral que parteix de la realitat de l'alumne i es fonamenta en els següents pilars:

  • Ensenyar a ser: desenvolupar el propi jo a partir de les necessitats primerenques, a través de l'experimentació, la descoberta del cos i la relació amb l'altre a partir dels vincles emocionals i afectius.
  • Ensenyar a sentir: ajudar-los a ser capaços d'identificar i reconèixer els seus estats emocionals i les seves emocions. Que les puguin regular i les puguin expressar de manera adequada.
  • Ensenyar a conèixer: ajudar als nostres alumnes a descobrir i comprendre el món que ens envolta.
  • Ensenyar a fer: acompanyar-los en els aprenentatges instrumentals i la descoberta de l'entorn afavorint experiències vivencials, l'exploració, la manipulació i la creació.
  • Ensenyar a conviure: arribar a desenvolupar la competència social, basant-nos en el respecte, l'harmonia, la solidaritat i l'empatia.

Les mestres de la nostra escola, igual que els mestres d'arreu del món tenim l'objectiu de desenvolupar en els nostres alumnes competències cognitives i aprenentatges funcionals que els facin ser tan autònoms com sigui possible. En el nostre cas en concret ens trobem amb nens i nenes, i nois i noies amb unes necessitats especials que fa que la nostra manera d'ensenyar ha de ser, si cap, més innovadora, flexible i respectuosa amb l'alumne i amb les seves circumstàncies.

Les rutines diàries, els aprenentatges vivencials, les activitats motivadores i les metodologies variades són les eines bàsiques que tenim per aconseguir els objectius que ens hem marcat per cadascun dels nostres alumnes, i cada aprenentatge assolit, cada repte conquerit i en definitiva cada gran o petit avenç és un triomf d'ells que ens enorgulleix i ens fa feliç a nosaltres.

Els aprenentatges que neixen a l'escola continuen a cada una de les cases dels nostres infants i joves, per això és tan important formar equip amb les famílies, respectant-los i transmetent-los empatia així com donant-los solucions i suport quan ho requereixen.

----------------

MAESTRAS Y MAESTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Cuando pensamos en la figura de la maestra y el maestro, evocamos nuestra propia historia y recordamos a algún maestro que nos ayudó a crecer y a aprender con paciencia, empatía y respeto. Un buen maestro deja impronta en el alumno y también en su familia, porque les acoge y les acompaña en el proceso de desarrollo y crecimiento de sus hijos.

En la escuela de Aspace concebimos a los alumnos de una manera global, y vivimos el día a día con ellos como un reto ilusionante que nos motiva a ser flexibles, creativas y a reinventarnos para adaptarnos a las necesidades emocionales, de aprendizaje y de salud que todos ellos presentan.

A lo largo de los años, hemos aprendido muchos idiomas: el propio lenguaje que cada niño y niña tiene. Parte de nuestro alumnado tiene graves dificultades comunicativas, es por ello que les escuchamos de manera activa, percibiendo e interpretando con una mirada sus sentimientos, sus emociones, sus dificultades, sus angustias y también sus avances y sus victorias.

Uno de nuestros secretos es la paciencia y el positivismo, para descubrir el potencial de cada niño y niña de la escuela. Les transmitimos que con esfuerzo y paciencia podremos conseguir entre todos pequeños o grandes progresos que les ayudarán a crecer y los harán felices. Para nosotras, la educación es un proceso integral que parte de la realidad del alumno y se fundamenta en los siguientes pilares:

  • Enseñar a ser: desarrollar el propio yo a partir de las necesidades tempranas, a través de la experimentación, el descubrimiento del propio cuerpo y la relación con el otro a partir de los vínculos emocionales y afectivos.
  • Enseñar a sentir: ayudarles a ser capaces de identificar y reconocer sus estados emocionales y sus emociones. Que las puedan regular y las puedan expresar de manera adecuada.
  • Enseñar a conocer: ayudar a nuestros alumnos a descubrir y comprender el mundo que nos rodea.
  • Enseñar a hacer: acompañarles en los aprendizajes instrumentales y el descubrimiento del entorno favoreciendo experiencias vivenciales, la exploración, la manipulación y la creación.
  • Enseñar a convivir: llegar a desarrollar la competencia social, basándonos en el respeto, la armonía, la solidaridad y la empatía.

Las maestras de nuestra escuela, igual que los maestros de todo el mundo, tenemos el objetivo de desarrollar en nuestro alumnado competencias cognitivas y aprendizajes funcionales que los hagan ser lo más autónomos posible. En nuestro caso concreto, nos encontramos con niños y niñas, chicos y chicas, con unas necesidades especiales que hace que nuestra manera de enseñar sea, si eso es posible, más innovadora, flexible y respetuosa con la persona y con sus circunstancias.

Las rutinas diarias, los aprendizajes vivenciales, las actividades motivadoras y las metodologías variadas son las herramientas básicas que tenemos para conseguir los objetivos que nos hemos marcado para cada uno de nuestros alumnos. Cada aprendizaje logrado, cada reto conquistado y, en definitiva, cada gran o pequeño avance es un triunfo de ellos que nos enorgullece y nos hace feliz a nosotras.

Los procesos de aprendizaje que nacen en la escuela, continúan en cada una de las casas de nuestros niños y jóvenes, por eso es tan importante formar equipo con las familias, respetándolas y transmitiéndoles empatía, así como dándoles soluciones y apoyo cuando lo requieren.

 

Autor
P. Hernández, A.R. Martínez, M. Sala - Mestres

Escola d'Educació Especial d'Aspace

Categoria:
Educació

Publicacions relacionades