Aspace Difon

Escola d’Educació Especial, què la defineix?

L’escola d’educació especial dona resposta a les necessitats específiques dels alumnes que l’escola ordinària no arriba a donar, tant a nivell pedagògic i social com rehabilitador i/o de salut.

En general, a l’escola d’educació especial, la ràtio dels alumnes per aula és d’entre 6 i 12, i normalment, a cada aula hi ha una tutora i una educadora, fet que facilita una dedicació major i la possibilitat de la programació de tasques individualitzades a cada alumne, atenent d’aquesta manera, la diversitat de l’aula.

El ritme de l’escola d’educació especial està més adaptat a les capacitats, i respostes dels alumnes, no només en tasques merament pedagògiques o curriculars, sinó també en el dia a dia dels alumnes. L’organització i estructura de l’aula, permet que es respecti d’una manera més acurada el temps que cadascú necessita per fer les tasques, com treure’s la jaqueta, treure les coses de la motxilla, respondre a les preguntes, l’hora de l’alimentació, anar al WC, etc.

Sovint també, els canvis d’espai a les escoles d’educació especial, són més limitats i permeten que les transicions a les altres classes siguin d’un millor accés. Aquest fet, evidentment, escurça el temps que implicaria el canvi d’aula, dona seguretat als alumnes, reduint els estímuls interferidors als passadissos, com sorolls forts o interlocucions amb altres professionals. D’aquesta manera, els alumnes se senten més acollits i augmenta la seva confiança, generant una millor predisposició per captar els aprenentatges escolars, sensorials i de les activitats de la vida diària.

L’escola d’educació especial és inclusiva: incorpora activitats integradores que afavoreixen una escolaritat compartida sempre que es pugui portar a terme i la inclusió dels alumnes amb altres característiques dins la societat, partint de les seves capacitats i donant resposta a les seves necessitats. Quan hi ha una escolaritat compartida, el treball conjunt de l’escola d’educació especial i de l’escola ordinària, juntament amb la família i l’entorn més proper de l’infant, és bàsic per afavorir el desenvolupament global de l’alumne, tant pel que fa als seus aprenentatges més curriculars, com pel que fa al seu desenvolupament emocional i personal.

L’Escola d’Educació Especial a Catalunya

Segons l’últim registre de Generalitat, a Catalunya hi ha 40 centres públics d’educació especial i 62 centres privats. Malauradament, en l’actualitat, les escoles ordinàries no sempre tenen la dotació dels especialistes que són necessaris per facilitar l’aprenentatge real dels alumnes amb dificultats, sobretot dels alumnes amb dificultats més greus.

Per cobrir aquesta demanda als centres ordinaris neixen els Centres d’Educació Especial Proveïdors de Serveis i Recursos (CEEPSIR). Alguns professionals d’aquests centres es desplacen a les escoles ordinàries per ajudar en l’orientació de les actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l'alumnat i a desenvolupar programes específics de suport a l'escolarització dels alumnes. No obstant, quan aquests alumnes tenen unes necessitats complexes i amb unes característiques molt específiques i intensives que no poden cobrir els CEEPSIRs, les Escoles d’Educació Especial són el millor recurs ja que poden donar un servei integral i intensiu més ajustat a les necessitats reals de l’alumne.

Tipus d’Escoles d’Educació Especial

Hi ha escoles d’educació especial més generalistes que atenen a una gran diversitat d’alumnes amb una gran heterogeneïtat de trastorns: discapacitat física i psíquica, amb problemes de salut mental... i n’hi ha d’altres, molt més específiques i especialitzades que atenen a infants amb un tipus de dificultats i/o patologies més concretes, fonamentalment discapacitat psíquica i trastorns de conducta o alumnat amb autisme o alumnes amb pluridiscapacitat. Un exemple d’escola d’educació especial especialitzada és la d’Aspace, que atén alumnat amb paràlisi cerebral, patologies del neurodesenvolupament i pluridiscapacitat,  molts d’ells amb una alta complexitat.

L’Escola d’Educació Especial Aspace Catalunya

En concret, a l’Escola d’Educació Especial Aspace, comptem amb mestres especialitzats en educació especial, els quals disposen d’eines i recursos específics que faciliten l’evolució i el desenvolupament dels alumnes que requereixen un altre tipus d’intervenció en tota la seva escolaritat. A més, disposem de tècnics especialistes que formen part de l’equip multidisciplinari d’atenció directa, com fisioterapeutes, logopedes i psicòlegs, entre d’altres.

L’escola compta amb els serveis de l’Hospital de Dia de la Fundació que dona resposta cobrint les grans necessitats de suport i alta complexitat global de l’alumnat proporcionant l’atenció especialitzada necessària.

La cartera de serveis que s’ofereix des de l’àmbit de l’Hospital de Dia són:

Des de la Fundació Aspace Catalunya entenem aquesta atenció especialitzada com un model d’atenció integrada en la que intervenen i comparteixen els tres àmbits d’atenció: sanitària, social i educativa, bàsics pel desenvolupament global de la persona  i per garantir la qualitat de vida familiar.

És un model on s’incorpora un servei mèdic i rehabilitador (neuropediatres, metges rehabilitadors, psiquiatres, treballadora social i servei d’infermeria). Aquest fet facilita la conciliació familiar ja que les famílies poden gaudir d’un servei adequat a les necessitats dels seus infants en la mateixa escola on estan matriculats.

Publicacions relacionades