Musicoteràpia

La musicoteràpia consisteix en l'ús de la música i els seus elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia) per facilitar, promoure la comunicació, les relacions, l'aprenentatge, el moviment, l'expressió, l'organització i altres objectius terapèutics rellevants, per així satisfer les necessitats físiques, emocionals, mentals, socials i cognitives. Aquesta activitat és realitzada per un musicoterapeuta qualificat i s’adreça als grups de persones usuàries dels nostres centres (infants i adults).

La musicoteràpia té com a fi desenvolupar potencials o restaurar les funcions de l'individu de tal manera que aquest pugui aconseguir una millor integració intra o interpersonal i, conseqüentment, una millor qualitat de vida a través de la prevenció, rehabilitació i tractament. La música es pot utilitzar com a material i mètode educatiu i a més es pot implementar dins de les teràpies per millorar o restablir les capacitats físiques i psicològiques.

Objectius psicofisiològics

 • Desenvolupar les facultats perceptives motrius que permetin un coneixement de les organitzacions espacials, temporals i corporals.
 • Afavorir el desenvolupament psicomotor: coordinació, regulació motriu, equilibri, marxa, lateralitat, tonicitat.
 • Integrar i desenvolupar l'esquema corporal.
 • Desenvolupar l'atenció i observació de la realitat.
 • Desenvolupar la memòria corporal, auditiva i visual, segmentària i seqüencial.
 • Adquirir destreses i mitjans d'expressió: corporals, instrumentals, gràfics, espacials.
 • Dotar de vivències musicals enriquidores que estimulin la seva activitat psíquica, física i emocional.
 • Millorar el rendiment corporal, estimulant així també el reg sanguini cerebral.

Objectius afectius, emocionals, comunicatius i de personalitat

 • Reforçar l'autoestima i personalitat mitjançant l'autorealització.
 • Augmentar la comunicació i expressió, afavorint el desenvolupament emocional.
 • Elaborar i treballar pautes de conducta correctes.
 • Augmentar la confiança en si mateix i l'autoestima.
 • Establir o restablir relacions interpersonals, a través de la utilització d'eines expressives diferents: musicals, corporals ...
 • Integrar socialment a la persona.
 • Afavorir l'expressió de problemes, inquietuds, pors, bloquejos, actuant com a alleujament i disminució de l'ansietat.

Com a metodologia de treball per a incidir en les dimensions emocional, cognitiva, física i social plantegem tres grups de treball tenint en compte les capacitats i necessitats de cada usuari.   

 1. Cant lúdic:  Socialitzar el gust per la música en un espai distès i agradable on augmentem el repertori de música que escoltem i treballem la memòria de lletres, melodies i estructures musicals.
 2. Composició: Expressar emocions, pensaments i sentiments tot creant un repertori original treballant la memòria i la psicomotricitat fina, en un ambient terapèutic on l’important es la transformació personal i col·lectiva.
 3. Sensorial i instruments adaptats: Augmentar la participació i treballar el moviment voluntari a través de la reacció a estímuls exteriors confeccionant instruments individualitzats utilitzats la tecnologia.

Projectes:

Peces d'un trencaclosques: Poemes i cançons per a tots
 

Aquest programa és possible gràcies a:

Tornar a Projectes