SERVEI DE NEUROLOGIA

L’objectiu del departament de neurologia és la prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica, des d'una perspectiva global i multidisciplinària, de les persones amb paràlisi cerebral i altres trastorns del desenvolupament neurològic al llarg de tot el cicle vital.

ESPECIALITATS MÈDIQUES

Neurologia: La neurologia clínica és l’especialitat mèdica que s’ocupa d’estudiar i analitzar les patologies que afecten al sistema nerviós i els músculs.

Neurofisiologia: La neurofisiologia clínica és l’especialitat mèdica que explora el funcionament del sistema nerviós central i perifèric, utilitzant tecnologia altament especialitzada amb finalitats diagnòstiques i pronòstiques.

Oferim, dintre d’aquesta especialitat, la realització d’EEGs en diferents modalitats, normalment amb deprivació o no de la son. La prova precisa d’un tècnic/a i un metge especialista per tal de portar a terme la seva realització, així com per interpretar i redactar l’informe resultant de la prova.

Neuropediatria: És la disciplina que estudia i analitza les patologies que afecten el sistema nerviós en l’etapa infantil, així com el desenvolupament dels infants.

 

TIPUS DE VISITES QUE S’OFEREIXEN

Primera visita y acollida al servei: Són visites diagnòstiques que consisteixen en una anamnesi –recopilació d’informació específica per part del professional-, exploració neurològica clàssica i, en el cas de que es tracti d'un infant, del desenvolupament.

Visites de devolució: Són visites per informa a la família, i al propi pacient, del diagnòstic. Es completa amb la redacció d’un informe assistencial a on constaran les proves realitzades i el diagnòstic classificat segons la CIM-10.

Visites de seguiment: Un cop realitzat el procés diagnòstic, es fa la continuïtat assistencial de la patologia diagnosticada. En aquestes visites de seguiment es poden tornar a sol·licitar proves complementàries.

Coordinacions: Ens coordinem amb altres serveis, que poden ser de salut, socials i educatius. Aquesta coordinació pot tenir diferents objectius, però sobretot és el d’oferir al pacient, i a les seves famílies, una atenció integral i consensuada amb la xarxa