SERVEI DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA

Prevenció, diagnòstic i intervenció terapèutica de salut mental, des d'una perspectiva global i multidisciplinar de les persones amb paràlisi cerebral i altres trastorns del desenvolupament neurològic al llarg de tot el cicle vital.

ESPECIALITATS MÈDIQUES:

Psiquiatria: és la ciència que es dedica a l'estudi i tractament de les malalties mentals. El seu objectiu és prevenir, diagnosticar, tractar i rehabilitar els trastorns de la ment.

Psicologia: disciplina que estudia i analitza els processos mentals i la conducta de les persones. Es realitzen exploracions psicomètriques per avaluar l’estat de la persona i es planteja un seguiment terapèutic per atendre les seves necessitats.

CARTERA DE SERVEIS EN L’ÀREA DE PSIQUIATRIA I PSICOLOGIA

Els serveis de l’equip inclouen:

Exploració psicològica i neuropsicològica: sessions d'avaluació i diagnòstic cognitiu, psicopatològic, neuropsicològica de la personalitat, així com redacció d'informes de resultats i sessions de devolució.

Intervenció psicològica individual: abordatge de la salut mental de les persones amb paràlisi cerebral i trastorns del desenvolupament neurològic, des d'una perspectiva bio-psico-social, des de la infància fins a l'edat adulta i la vellesa. Es realitzen visites d'acompanyament psicoterapèutic individuals de periodicitat variable.

Intervenció psicològica grupal: sessions terapèutiques de caràcter quinzenal o mensual, en grups de 3-8 persones, centrades en aspectes específics relacionats amb la paràlisi cerebral, els trastorns del desenvolupament i la salut mental.  Permeten una atenció continuada alhora que posen en comú usuaris en situacions similars.

Intervenció psicològica familiar: sessions terapèutiques centrades en donar suporta les famílies dels pacients i atendre les necessitats específiques que presentin, amb l'objectiu d'afavorir una dinàmica familiar positiva.

Entrevistes d'orientació i assessorament: processos d'atenció psicològica individual o familiar de curta durada centrats en aspectes concrets i específics.

Coordinació amb altres serveis: coordinació amb els entorns educatius, socials i de salut que estan en contacte amb l’usuari