Teràpia ocupacional

La Teràpia Ocupacional és la disciplina que té com a objectiu fonamental afavorir que les persones assoleixin el màxim nivell de participació, independència i autonomia, en totes les activitats i ocupacions del seu dia a dia i al llarg de totes les etapes evolutives.

La Teràpia Ocupacional té una visió holística de la persona i fa un abordatge integral, tenint en compte els aspectes motors, cognitius, sensorials, emocionals i socials.

Els serveis que s'ofereixen des de l'àrea de Teràpia Ocupacional són: 

Exploració de Teràpia Ocupacional: sessions d'exploració per valorar l'execució i la participació de la persona en les Activitats de la Vida Diària Bàsiques i Instrumentals, l'educació/productivitat i l'oci. Transversalment, explorem les capacitats referents a la funció manual, les transferències d'una superfície a una altra, la mobilitat funcional, el processament sensorial i els aspectes cognitius, perceptius i psico-socials que incideixen directament en la seva funcionalitat.

Intervenció i tractament de Teràpia Ocupacional individual i/ o en parella: es realitzen sessions terapèutiques individuals o en parella, en funció del tipus d'intervenció que es requereixi i condicionada per la naturalesa dels objectius que es marquin en cada cas: La periodicitat és variable segons les necessitats de l'usuari i les característiques del servei.

Grups d'atenció interdisciplinaris: tractament en parella o grup petit que es porta a terme amb diferents professionals de l'equip rehabilitador amb un objectiu específic. Aquests grups són dissenyats per portar-se a terme amb un terapeuta ocupacional, i/o logopeda, i/o fisioterapeuta, i/o psicòleg.

Valoració, confecció i seguiment en l'ús d'ortesi d'extremitat superior: amb l'objectiu de prevenir deformitats articulars, l'aparició del dolor com també, de millorar la funció o assistir-la durant la realització d'una activitat determinada.

Valoració i Assessorament en l'ús de productes ortopèdics: coordinació amb la resta de l'equip rehabilitador, i el tècnic ortopeda, per valorar les necessitats i assessorar a la persona usuària i la seva família.

Valoració i assessorament per millorar l'accessibilitat a l'entorn: valorem l'entorn físic habitual de la persona, i proposem modificacions i/o l'ús de productes de suport destinats a millorar la participació de la persona, la seva autonomia, i facilitar la tasca dels cuidadors quan és necessari. Incorporem l'ús de recursos tecnològics destinats a millorar el control de l'entorn.

Orientació i assessorament a les famílies i/o cuidadors: recollim necessitats que van sorgint al llarg de la intervenció terapèutica, i compartim amb les famílies tots aquells aspectes que anem entrenant i incorporant. Puntualment, realitzem seminaris destinats a tractar temes que preocupen a les famílies.

Coordinació amb altres serveis i/ o professionals: Donant major significat a la tasca duta a terme.