Fisioteràpia

La fisioteràpia és la disciplina que estudia el desenvolupament musculoesquelètic, el desenvolupament psicomotor i la presència de dificultats en les capacitats funcionals de la persona, des de la infància fins a l'edat adulta i la vellesa.

Es treballa des d'una visió global de la persona, realitzan exploracions i administrant les valoracions, per tal d'identificar les capacitats i les dificultats sensòries motrius. Realitzant un diagnòstic funcional, que determina la intervenció a realitzar i el treball preventiu necessari per a les persones usuàries al llarg de tot el seu cicle vital. 

El servei de fisioteràpia treballa de manera conjunta i coordinada amb els serveis de Logopèdia, Teràpia Ocupacional, Psicologia i Medicina física i rehabilitadora.

Els serveis de l'àrea de fisioteràpia inclouen:

Exploració múscul-esquelètica i psicomotriu: sessions d'avaluació i diagnòstic de les alteracions del to, la postura i el moviment. 

Intervenció fisioterapèutica individual i/o en parella: tractament de caràcter setmanal o quinzenal per realitzar la intervenció terapèutica. Es treballen les dificultats del moviment, les alteracions del to i l'espasticitat -augment del to muscular-, el control postural, les deformitats ortopèdiques, els processos preoperatoris i postoperatoris, i el tractament del dolor, amb l'objectiu de millorar els patrons de moviment, desplaçament i funcionalitat de la persona.

Grups de psicomotricitat: tractament grupal de caràcter setmanal o quinzenal amb un fisioterapeuta i/o psicomotricista, sense o amb suport d'un psicòleg, en el que es treballen aspectes motors, cognitius, afectius i socials a través d'experiències de moviment del mateix cos i la interacció entre els participants i l'entorn.

Grups d'atenció interdisciplinaris: tractament en parella, o grup petit, que es porta a terme amb diferents professionals de l'equip rehabilitador amb un objectiu específic. Aquests grups són dissenyats per portar-se a terme amb un fisioterapeuta i/o logopeda  i/o terapeuta ocupacional i/o psicòleg.

 

Gimnàs terapèutic: sessions setmanals en grups de màxim 4 persones per professional, amb un pla de tractament individualitzat que combina l'ús de màquines adaptades: MotoMed (tipus bicicleta estàtica), el·líptica adaptada, cinta de marxa, l'ús de videojocs i noves tecnologies i un pla d'exercicis específics per realitzar durant la sessió i des de casa.

Aquest servei està centrat a realitzar un manteniment físic global, millorar l'adaptació a l'esforç i fomentant l'activitat física i hàbits de vida saludables.

Abordatge en equip de les ortesis i ajudes tècniques: valoració i indicació del material ortopèdic, conjuntament amb l'equip rehabilitador i els tècnics ortopèdics. Indicació de fèrules, plantilles, caminadors, cadires de rodes, bipedestadors i altres.

Elaboració de sistemes de posicionament amb guix: valoració i fabricació personalitzada de cadires, seients i sistemes de bipedestació en guix.

Unitat d'Ones de Xoc: Aplicació d'ones de xoc radials per tractar l'espasticitat de la musculatura de l'extremitat superior i inferior. Es tracta d'una alternativa efectiva en molts usuaris, no invasiva i amb pocs efectes secundaris.

Fisioteràpia cardiorespiratòria: sessions de valoració i tractament de la patologia cardiorespiratòria associada a la paràlisi cerebral i els trastorns de desenvolupament en el marc d'atenció de l'Hospital de Dia. L'objectiu és facilitar la mecànica ventilatòria, el drenatge i eliminació de secrecions, el desenvolupament pulmonar òptim i l'adaptació a l'esforç a través de l'exercici terapèutic.

Fisioteràpia aquàtica: sessions individuals i/o en parella per aprofitar els beneficis del medi aquàtic.

Fisioteràpia domiciliaria: tractament individualitzat en el domicili d'aquells usuaris amb un estat de salut i mobilitat complex que els impedeix poder desplaçar-se fora del domicili habitual.

Treball conjunt a les famílies: abordatge conjunt de les necessitats, així com assessorament, per tal de definir eines senzilles d'aplicar en l'entorn domèstic.

Coordinació amb altres serveis: coordinació amb els entorns educatius, socials i de salut que estan en contacte amb l'usuari.