Escola d'educació especial

L’escola d’educació especial ASPACE és una escola concertada que es regeix per les normatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i, a nivell administratiu, segueix els processos, criteris i calendaris establerts pel propi departament.

En l’actualitat l’escola té concertades 12 unitats (2 d’educació infantil i 10 de primària) amb un total de 96 places. L’escola atén alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 21 anys afectats de paràlisi cerebral i/o altres patologies del desenvolupament.

La nostra tasca educativa es planteja des del respecte a la diversitat dels ritmes evolutius i capacitats cognitives dels alumnes. Entenem la formació integral com el dret de l’alumne a rebre una educació orientada al ple desenvolupament de la seva personalitat, en els aspectes físics , intel·lectuals , emocionals, socials i culturals. Aquest procés integral parteix de la realitat de l’alumne i es fonamenta en els següents pilars: ensenyar a ser, ensenyar a conviure, ensenyar a conèixer i ensenyar a fer.

Cada una de les aules de l’escola, disposa d’un equip de treball interdisciplinar format per:

 • Mestra d’educació especial.
 • Logopeda.
 • Fisioterapeuta.
 • Terapeuta ocupacional.
 • Monitor de menjador i esbarjo.

A més l’escola disposa d’un equip de psicologia, un equip d’infermeria i auxiliars, una musicoterapeuta i una treballadora social que treballen de manera transversal amb totes les aules. Disposem també d'un equip de metges que donen suport a nivell de salut a tots els alumnes.  

L’objectiu principal de la nostra escola és aconseguir el benestar de l’alumne i el seu desenvolupament en tots els àmbits de la vida. Per tal de poder aconseguir-ho treballem a través dels següents objectius generals:

 • Estimular i potenciar totes les capacitats i competències de l’alumne per a que assoleixi el màxim grau de desenvolupament i d’autonomia en funció de les seves possibilitats.
 • Promoure/afavorir l’aprenentatge vivencial i significatiu respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i les característiques individuals de cada alumne.
 • Aplicar el currículum educatiu i les estratègies metodològiques adaptant-los a la diversitat del nostre alumnat, tenint en compte les seves necessitats específiques i l’evolució individual.
 • Elaborar un pla individualitzat (PTI) que reculli el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne necessiti en els diferents moments i contextos escolars.
 • Estimular la curiositat, el descobriment i el coneixement de l’entorn afavorint la relació de l’alumne amb el seu entorn proper.
 • Facilitar l’adquisició d’habilitats personals, socials i de treball que afavoreixin la participació de l’alumne en entorns ordinaris.
 • Afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de cada un dels alumnes.
 • Proporcionar a l’alumne als mitjans necessaris per accedir a l’entorn i interactuar-hi, comunicar-se i assolir els objectius d’aprenentatge marcats en cada moment de la seva evolució.
 • Acompanyar la família de l’alumne al llarg de l’etapa escolar ajudant-la a afrontar i superar les dificultats derivades de la discapacitat i treballar-hi de forma coordinada i consensuada.
 • Viure i transmetre valors com el respecte, la valoració personal i dels altres, la responsabilitat, el compartir, la cooperació, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la interculturalitat i l’acceptació de qualsevol persona sense cap tipus de discriminació.
 • Orientar els alumnes i a les famílies en el procés de transició a la vida adulta d’acord amb les seves motivacions i aptituds.

Per més informació El BLOG DE L'ESCOLA