Aspace Difon

Psicologia escolar i pluridiscapacitat

Com a professionals de la psicologia escolar, el principal objectiu de treball és prioritzar la salut mental i el desenvolupament harmònic i global dels alumnes, així com, donar suport en la criança a les seves famílies i assessorament especialitzat als diversos equips que els atenen.

Participar en l'atenció educativa vers el desenvolupament, des de les primeres etapes de la vida, per detectar i prevenir qualsevol trastorn del desenvolupament propi i característic dels alumnes amb pluridiscapacitat, paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament.

Avaluació psicoeducativa referida a la valoració de les capacitats personals i grupals, en relació amb els objectius educatius i terapèutics, així com a l'anàlisi del funcionament de les situacions educatives (equips multidisciplinaris). Lligat a aquest procés, les psicòlogues proposen i/o realitzen intervencions per a millorar les competències educatives dels alumnes, de les condicions educatives i del desenvolupament de solucions en les possibles dificultats detectades en l'avaluació.

La tasca de les psicòlogues és atendre les diferents necessitats que es detecten en els alumnes dins d'un treball intern i multidisciplinari, que vol oferir una atenció global. Les tasques es defineixen en dos grans àmbits d'acció: els relacionats amb l'avaluació i els referits a l'atenció directa.

Les tècniques que s'utilitzen en l'avaluació són l'entrevista psicològica (individual, familiar...), l'observació directa, els tests psicològics (seleccionant els més adients en cada cas) i la coordinació amb els grups multidisciplinaris, així com la coordinació amb altres serveis que atenguin a l'alumne/a.

En relació amb la intervenció directa, és important estar presents a tots els grups aula durant la setmana, com a mínim, durant 1 hora 30 minuts.

Els principals eixos de treball són:

 • L'atenció, des de la clínica i la psicopedagogia, als alumnes amb edats compreses entre els 3 i els 21 anys.
 • L'atenció a les famílies, que comença amb la primera acollida, on les psicòlogues fan una anàlisi de la situació familiar i personal dels alumnes, independentment de l'edat d'accés al centre. Aquesta anàlisi es complementa amb les coordinacions necessàries amb altres serveis com l'EAP, els centres educatius d'origen i altres. Donar suport terapèutic a les famílies, mitjançant entrevistes terapèutiques, per tal d'aconseguir criteris i eines d'actuació conjunta. Destaca la importància d'acompanyar les famílies al llarg de la seva trajectòria a l'escola.
 • L'assessorament als equips multidisciplinaris. Pel que fa a l'atenció global, les psicòlogues acompanyen a l'alumne al llarg de tota la seva escolarització, garantint el coneixement de la seva evolució, i el de la seva família, al llarg d'aquest període i facilitant la tasca professional dels diversos grups escolars (aules).
 • La realització de tractaments de suport psicopedagògic de caràcter individual i/o grupal, per tal d'atendre les necessitats psicològiques d'aquells alumnes que ho requereixin.
 • L'elaboració dels informes psicològics dirigits als professionals del centre educatiu, així com, a les famílies i d'altres centres de derivació (C.T.O., C.E.T, PFI...).
 • Coordinacions externes (Centres residencials, Serveis Socials, Escoles ordinàries, Instituts, centres hospitalaris, CSMIJ, Equip d'Atenció Pal·liativa ...), dirigides a fer una anàlisi global de l'estat dels i les alumnes durant la seva escolaritat.

-----------------------------

PSICOLOGÍA ESCOLAR Y PLURIDISCAPACIDAD

Como profesionales de la psicología escolar, el principal objetivo de trabajo es priorizar la salud mental y el desarrollo armónico y global de los alumnos/as, así como apoyar en la crianza a sus familias, y dar asesoramiento especializado a los diferentes equipos que les atienen.

Participar en la atención educativa respecto al desarrollo, desde las primeras etapas de la vida, para detectar y prevenir cualquier trastorno del desarrollo propio y característico de los alumnos con pluridiscapacidad, parálisis cerebral y otras patologías del desarrollo.

Evaluación psicoeducativa referida a la valoración de las capacidades personales y grupales, en relación con los objetivos educativos y terapéuticos, así como en el análisis del funcionamiento de las situaciones educativas (equipos multidisciplinarios). Ligado a este proceso, las psicólogas proponen y/o realizan intervenciones para mejorar las competencias educativas de los alumnos, de las condiciones educativas y buscan soluciones a las posibles dificultades detectadas en la evaluación.

La tarea de las psicólogas es atender las diferentes necesidades que se detectan en los alumnos dentro de un trabajo interno y multidisciplinario, que quiere ofrecer una atención global. Las tareas se definen en dos grandes ámbitos de acción: los relacionados con la evaluación y las referidas a la atención directa.

Las técnicas que se utilizan en la evaluación son la entrevista psicológica (individual, familiar...), la observación directa, los test psicológicos (seleccionando los más adecuados en cada caso), y la coordinación con los grupos multidisciplinarios, así como la coordinación con otros servicios que atiendan al alumno/a.

En relación con la intervención directa, es importante estar presentes a todos los grupos aula durante la semana, como mínimo, durante 1 hora y media.

Los principales ejes de trabajo son:

 • La atención, desde la clínica y la psicopedagogía, a los alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 21 años.
 • La atención a las familias, que empieza con la primera acogida, donde las psicólogas hacen un análisis de la situación familiar y personal de los alumnos/as, independientemente de la edad de acceso al centro. Este análisis se complementa con las coordinaciones necesarias con otros servicios como el EAP, los centros educativos de origen y otros. Se da apoyo terapéutico a las familias, mediante entrevistas terapéuticas, para conseguir criterios y herramientas de actuación conjunta. Cabe destacar la importancia del acompañamiento a las familias a lo largo de toda la trayectoria escolar del alumno/a.
 • El asesoramiento a los equipos multidisciplinarios. En cuanto a la atención global, las psicólogas acompañan al alumno a lo largo de toda su escolarización, garantizando el conocimiento de su evolución, y el de su familia, a lo largo de este periodo, y facilitando la tarea profesional de los diferentes grupos escolares (aulas).
 • La realización de tratamientos de apoyo psicopedagógico de carácter individual y/o grupal, para atender las necesidades psicológicas de aquellos alumnos que lo requieran.
 • La elaboración de los informes psicológicos dirigidos a los profesionales del centro educativo, a las familias, y otros centros de derivación (C.T.O., C.E.T, PFI...).
 • Coordinaciones externas (Centros residenciales, Servicios Sociales, Escuelas ordinarias, Institutos, centros hospitalarios, CSMIJ, Equipo de Atención Paliativa ...), dirigidas a hacer un análisis global del estado de los y las alumnas durante su escolaridad.

Autor
Raquel Carroquino - Sots-directora i Psicòloga

Escola d'Educació Especial d'Aspace

Autor
Roser Piñol - Psicòloga

Escola d'Educació Especial d'Aspace

Categoria:
Salut mental

Publicacions relacionades