Informació tractament de dades - Treballadors i voluntaris d'Aspace

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades de recursos humans i voluntariat d’Aspace.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASPACE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de realitzar el manteniment, desenvolupament, aplicació i control de la relació jurídic-laboral amb el Responsable del Tractament, incloent-hi les nòmines, i en cas necessari, el tractament de les dades d’afiliació a sindicats amb finalitats de deducció de les quotes sindicals i dades de discapacitat, per calcular les retencions i els pagaments a compte de l’impost de la renda de les persones físiques, així com amb finalitat de gestió de personal, comptabilitat i els controls i seguiment d’aquests sobre la seva seguretat i salut laboral establerts legalment en els termes que el Responsable del Tractament esdevingui subjecte obligat. També es destinen, segons cada cas, per a la gestió de les formacions voluntàries o vinculades a les seves tasques, o per a la justificació de subvencions públiques o privades (dades de nòmina).

També captem l'empremta dactilar dels treballadors contractats amb la finalitat del marcatge d'horari pel seu compliment. També es pot requerir informació addicional per adaptar el lloc de treball segons les necessitats de cada treballador.

Addicionalment, les dades es podran fer servir (amb el consentiment exprés de la persona interessada) per altres finalitats, com ara:

 • Difusió de l’entitat: informació referent al tractament de dades amb aquesta finalitat.
 • Ús del correu electrònic personal per a comunicacions d’empresa.

No s’elaboren perfils en base a la informació facilitada.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals facilitades per les persones interessades es conserven durant tota la durada de la relació laboral o de voluntariat i un cop aquest hagi finalitzat, es mantenen durant un període de 10 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és:

 • Treballadors: L’execució del contracte laboral amb Aspace.
 • Voluntaris: L’execució del compromís de voluntariat amb Aspace.
 • Dades per justificar subvencions: L'interès legítim de l'entitat.
 • Altres finalitats: El consentiments expressos de l’interessat, sense que en cap cas la retirada de qualsevol d’aquests consentiments condicioni l’execució del contracte laboral o del compromís de voluntariat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ASPACE transmet dades dels seus treballadors a:

 • Les administracions públiques pertinents en matèria laboral: Seguretat Social, Hisenda, Fundae, etc.
 • Asepeyo: Mútua de prevenció de riscos laborals.
 • Comitès d’Empresa o sindicats.
 • Empreses i professionals de formació (Confederació Aspace, etc)
 • Cofinançadors públics i privats (dades de nòmina).
 • Assigem (Gonzàlez & CIA Auditors): per consultes referents a temes laborals.
 • Send2sign: plataforma digital on els treballadors signen el contracte laboral.
 • Mier-Giralt Laboralistas: suport en el pla d'igualtat a partir de les dades de la plantilla

A banda dels anteriors, ASPACE contracta diferents productes o serveis per tal de portar a terme els serveis de recursos humans:

 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 • Qualita: Aspace fa servir la plataforma Send2Sign per a la signatura digital de contractes i altres documents.

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada.

 

Tornar a Protecció de Dades