Informació tractament de dades - Comunicació externa

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades per a les activitats de comunicació externa i difusió d’Aspace.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASPACE tractem la informació (dades identificatives i de contacte per als enviaments i imatges de les activitats d’Aspace) que ens faciliten les persones interessades a fi de difondre i promocionar les activitats i serveis de l’entitat. Els principals canals que es fan servir per a aquests fins són:

 • Edició i publicació de revistes i altres elements per al seu enviament o distribució.
 • Publicació de fotografies, vídeos i informacions de les activitats a la Web corporativa, les xarxes socials d’Aspace o altres mitjans de difusió generals.
 • Materials promocionals visibles en les instal·lacions d’Aspace o en les seves activitats.

No s’elaboren perfils en base a la informació facilitada.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades de contacte facilitades per les persones interessades es conservaran mentre siguin rellevants per a les activitats de difusió previstes.

En el cas de les imatges, en general les que no es fan servir s’eliminen en un període de 10 anys, excepte aquelles que es consideri que pel seu valor com document històric es puguin conservar de forma indefinida.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

En tot cas, si es porten a terme activitats que per la seva especificitat o impacte es considerin especialment rellevants, se’n demanarà un consentiment exprés.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ASPACE publica i fa arribar al gran públic (web, xarxes socials, altres mitjans...) les imatges de les seves activitats, en ocasions facilitant noms i potser altres dades personals de les persones implicades.

Les xarxes socials amb les que treballa Aspace són Instagram, facebook, linkedin, vimeo i twitter. Per tant es produeixen transferències internacionals de dades (imatges), fora de la UE, a on aquestes xarxes guarden la seva informació.

En el cas d’enviaments en format paper, ASPACE comunica les dades de contacte dels destinataris a l’Institut Aspace, Fundació Privada, per tal que s’encarregui de la gestió de la tramesa.

A banda dels anteriors, ASPACE contracta diferents productes o serveis per tal de portar a terme els processos de comunicació:

 • AdvanceGroup: Ofereix l’aplicació en el núvol Social.SIC. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada.

 

Tornar a Protecció de Dades