Informació tractament de dades - Escola d'Educació Especial

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades de l’escola.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l’ESCOLA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de:

 • Escolaritzar.
 • Prestar assistència sanitària en el marc del servei d’Hospital de Dia, amb la que complimentem la història clínica del pacient. Aquesta mateixa informació es fa servir en els processos de facturació dels serveis prestats per ASPACE com a proveïdor de CatSalut i dels Serveis Socials.

Addicionalment, les dades es podran fer servir (amb el consentiment exprés de la persona interessada) per altres finalitats, com ara:

 • Investigació clínica
 • Difusió de l’entitat: informació referent al tractament de dades amb aquesta finalitat.

Als usuaris del servei de salut d’ASPACE se’ls pot elaborar un “perfil de criticitat o complexitat” en base a la informació facilitada. En cap cas es prenen decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades de salut facilitades per les persones interessades es conservaran durant tot el procés assistencial i un cop aquest hagi finalitzat, d’acord amb la llei 21/2000 es mantindran durant un mínim de 15 anys, podent-se ampliar el termini en cas de dades rellevants a efectes assistencials, voluntats anticipades, dades epidemiològiques i de recerca.

La resta de dades acadèmiques (admissió, matriculació, etc.) s’eliminaran després de 5 anys un cop finalitzat el procés d’escolarització.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és:

 • Escolarització: Execució d’un contracte (resolució i dictamen) amb el Departament d’Ensenyament.
 • Servei d’Hospital de Dia: L’execució de l’assistència sanitària com a entitat proveïdora de serveis públics de salut, d’acord amb els articles 9.2.h. i 9.3 del RGPD.
 • Altres finalitats: El consentiments expressos de l’interessat, sense que en cap cas la retirada de qualsevol d’aquests consentiments condicioni l’escolarització i l’assistència sanitària en el marc de l’Hospital de Dia.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’ESCOLA transmet dades dels pacients que s’hi tracten a:

 • Generalitat de Catalunya (Departament d'educació): dades curriculars i de matriculació.
 • Departament de Salut: Dades de salut dels usuaris dels serveis de salut i rehabilitació per a les diferents bases de dades i registres del Departament, així com la Història Clínica Informatitzada de Catalunya.
 • Empreses de transport adaptat, (nom, adreça i dades de contacte) en el cas que l’alumne necessiti d’aquest servei.
 • Ortopèdies: En el cas que la família ho sol·liciti, es faciliten les dades de salut necessàries per adequar les adaptacions que requereix l'interessat. Existeix un contracte d’encarregat de tractament amb cada ortopeda que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Entitats públiques i privades, per la gestió de beques per transport.
 • Entitats públiques i privades que tinguin relació directa amb l'alumne/a: com a part del procés educatiu i assisitencial, ens coordinem amb entitats públiques i privades que tenen relació amb tota la xarxa vinculada. (Fundació ONCE)
 • Altres usuaris i famílies: a través de les imatges que surten als plafons de comunicació amb la finalitat de comunicar-se amb les famílies i altres persones usuàries.

A banda dels anteriors, ASPACE contracta diferents productes o serveis per tal de portar a terme l'activitat escolar:

 • AdvanceGroup: Ofereix l’aplicació en el núvol Social.SIC. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • iSalus: Ofereix els serveis de connexió a les aplicacions de CatSalut. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 • Fundació Pere Tarrés: servei de lleure i respir ofert a les persones que s'apunten majors d'edat. Aspace cedirà les dades de la persona  i existeix un contracte d'encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s'utilitzen.

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

En general les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada o la seva família. Per a l'Hospital de Dia es poden obtenir addicionalment dades que provenen dels registres de CatSalut següents:

 • Registre Central d’assegurats: Dades administratives i de contacte.
 • Història Clínica Compartida de Catalunya: Dades de salut provinents d'altres centres sanitaris.
 • Recepta Electrònica: Dades de prescripcions.

 

Tornar a Protecció de Dades