Informació tractament de dades - Residència Aspace Montjuïc

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades de la Residència i del Centre de Dia del CIM de Montjuïc.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A la Residència Aspace Montjuïc tractem la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de realitzar una correcta prestació dels serveis contemplats en la legislació de serveis socials per a persones amb discapacitat física, així com per facturar els serveis prestats a l’administració i per cobrar les quotes i els serveis complementaris.

Addicionalment, les dades es podran fer servir (amb el consentiment exprés de la persona interessada) per altres finalitats, com ara:

 • Difusió de l’entitat: informació referent al tractament de dades amb aquesta finalitat.
 • Difusió de les activitats del centre als usuaris i les seves famílies
 • Estadístiques
 • Investigació

No s’elaboren perfils en base a la informació facilitada.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades facilitades per les persones interessades es conservaran mentre duri la prestació del servei i un cop aquest hagi finalitzat durant 5 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és:

 • Residència: L’execució del contracte d’assistència signat amb l’interessat.
 • Altres finalitats: El consentiments expressos de l’interessat, sense que en cap cas la retirada de qualsevol d’aquests consentiments condicioni l’execució del contracte d’assistència.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ASPACE transmet dades dels usuaris a:

 • Generalitat de Catalunya (departament de treball, afers socials i família): dades bàsiques de facturació dels serveis com a entitat proveïdora.
 • Entitats públiques i privades que tinguin relació directa amb l’usuari: com a part del procés assistencial, ens coordinem amb CAP Manso, Hospital Sagrat Cor, Hospital Bellvitge, Hospital Sant Rafael, Hospital Vall d’Hebron i tota la xarxa de salut vinculada. A més, també amb CEAB (Club d’Esport). 
 • Ortopedes: en ocasions es facilita informació als ortopedes que atenen als pacients per tal que puguin ajustar les ortesis i altres elements que necessiten.
 • Entitats que bequen determinades activitats de persones usuàries
 • Altres usuaris i famílies: a través de les imatges que surten als plafons de comunicació amb la finalitat de comunicar-se amb les famílies i altres persones usuàries.

A banda dels anteriors, ASPACE contracta diferents productes o serveis per tal de portar a terme els serveis de salut i rehabilitació:

 • AdvanceGroup: Ofereix l’aplicació en el núvol Social.SIC. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • iSalus: Ofereix els serveis de connexió a les aplicacions de CatSalut. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 • Serunion (servei cuina): Se li facilita informació sobre necessitats alimentàries especials. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Farmàcia Trilla: servei d'atenció farmacèutica individualitzada i tramitació de receptes.
 • Fundació Pere Tarrés: servei de lleure i respir ofert a les persones que s'apunten. Aspace cedirà les dades de la persona  i existeix un contracte d'encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s'utilitzen.

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades que tractem són facilitades per la persona interessada o la seva família. En ocasions també es pot obtenir informació d'altres entitats o serveis sanitaris, socials o escolars relacionats amb la persona interessada.

 

Tornar a Protecció de Dades