Informació tractament de dades - Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del districte de Sants-Montjuïc (CDIAP Aspace)

Aquest document complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades del Servei del CDIAP.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CDIAP ASPACE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de prestar assistència sanitària i social, amb la que complimentem la història clínica del pacient. Aquesta mateixa informació es fa servir en els processos de facturació dels serveis prestats per ASPACE com a proveïdor de la Generalitat de Catalunya.

Addicionalment, les dades es podran fer servir (amb el consentiment exprés de la persona interessada) per altres finalitats, com ara:

 • Investigació clínica
 • Difusió de l’entitat: informació referent al tractament de dades amb aquesta finalitat.
 • Docència

Als usuaris del CDIAP ASPACE se’ls pot elaborar un “perfil de criticitat o complexitat” en base a la informació facilitada. En cap cas es prenen decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades de salut i socials facilitades per les persones interessades es conservaran durant tot el procés assistencial i un cop aquest hagi finalitzat, d’acord amb la llei 21/2000 es mantindran durant un mínim de 15 anys, podent-se ampliar el termini en cas de dades rellevants a efectes assistencials, voluntats anticipades, dades epidemiològiques i de recerca.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és l’execució del contracte d’assistència signat amb l’interessat.

Per altres finalitats: El consentiments expressos de l’interessat, sense que en cap cas la retirada de qualsevol d’aquests consentiments condicioni l’execució de l’assistència sanitària.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ASPACE transmet dades dels pacients que s’hi tracten a:

 • Generalitat de Catalunya: dades bàsiques de facturació dels serveis com a entitat proveïdora.
 • Entitats públiques i privades que tinguin relació directa amb el pacient: com a part del procés assistencial, ens coordinem amb escoles, CAPs, EAPs, etc. 

A banda de l’anterior, ASPACE contracta diferents productes o serveis per tal de portar a terme els serveis de salut i rehabilitació:

 • iSalus: Ofereix els serveis de connexió a les aplicacions de CatSalut. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 • Iron Mountain: Empresa que realitza la custòdia de les històries clíniques en paper per a pacients que deixen de visitar-se. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.

 

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

En general les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada o la seva família.
En alguns casos (amb l’autorització del pacient) es pot obtenir dades bàsiques i de contacte del Registre Central d’assegurats del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per facilitar la validació de les seves dades.

 

Tornar a Protecció de Dades