Informació tractament de dades - Recerca i investigació

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades i consentiments informats referents a la participació en projectes i estudis de recerca portats a terme a la Fundació Aspace Catalunya.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A l'àrea de recerca d’ASPACE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de dur a terme un determinat estudi de recerca o investigació.

Habitualment les dades de persones identificables es faran servir temporalment mentre duri l'estudi, però posteriorment el resultat de l'estudi només contindrà dades anònimes. Les dades es podran fer servir (amb el consentiment exprés de la persona interessada) per la finalitat de la investigació clínica abans esmentada.

Addicionalment els resultats dels estudis un cop anonimitzats es podran fer servir per a les finalitats de:

 • Difusió de l’entitat
 • Docència
En aquelles situacions de les finalitats de difusió i/o docència en què sigui necessari presentar el cas d'una persona concreta que es pugui identificar, caldrà demanar un consentiment exprés específic i separat del consentiment per a participar al projecte de recerca.
 
Les dades identificatives dels investigadors implicats es tractaran per poder dur a terme la investigació i l'avaluació d'impacte de protecció de dades.
 

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades de salut facilitades per les persones interessades es conservaran en funció de l'estudi durant el període que calgui (normalemnt entre 2 i 10 anys). En tot cas, la persona serà informada en el document que se li faci arribar.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és:

 •  Els consentiments expressos de l’interessat, sense que en cap cas la retirada de qualsevol d’aquests consentiments condicioni l’execució de l’assistència sanitària.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En cap cas se cediran dades dels pacients a cap tercer. En el cas de diversos estudis, es podran cedir a algunes Universitats en les que l'investigador principal hi participi, però serà Aspace, a través del seu investigador, qui informarà d'aquestes cessions en particular amb consentiment de l'interessat.

A banda del citat anteriorment, ASPACE contracta utilitza en aquest procés:

 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 • CEIC: les dades dels investigadors se cediran al CEIC a través del document d'avaluació d'impacte en protecció de dades realitzat.

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

En general les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada o la seva família en el moment de recollida i captació de dades per a l'estudi de recerca en concret. En alguns estudis en concret, algunes dades es poden obtenir de la Història Clínica d'Aspace, però tota persona que participi en un estudi tindrà el dret a ser informat de forma prèvia en qualsevol cas.

 

Tornar a Protecció de Dades