Informació tractament de dades - Processos administratius i financers

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades en els processos administratius d’Aspace.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ASPACE tractem la informació que ens faciliten usuaris, treballadors i proveïdors per a fer les gestions administratives de cobraments de quotes i serveis, pagaments de nòmines, i pagament dels serveis respectivament, així com les gestions administratives i tributàries relacionades. Algunes d’aquestes dades (bàsicament nòmines) es fan servir per a la justificació de projectes i subvencions, si es dóna el cas.

Addicionalment, també tractem les dades dels donants per a fer les gestions relatives a la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

No s’elaboren perfils en base a la informació facilitada.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades administratives de les persones interessades es conservaran durant 5 anys, excepte en el cas de justificacions de subvencions que poden arribar a conservar-se durant 10 anys en funció dels requeriments específics de la convocatòria.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és:

 • Gestió de cobrament de quotes, pagament de nòmines, etc: L’execució del contracte d’assistència o laboral signat amb l’interessat.
 • Gestió de pagament de serveis a professionals: L’execució del contracte del servei.
 • Prevenció de blanqueig de capitals: llei 10/2010, de prevenció blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ASPACE transmet dades administratives al SEPBLAC (Organisme públic competent en prevenció de blanqueig de capitals) en cas de detecció d’alguna incidència en aquest aspecte.

Addicionalment, transmetem dades identificatives a entitats bancàries per tal de realitzar les operacions de cobraments i pagaments.

A banda dels anteriors, ASPACE contracta diferents productes o serveis per tal de portar a terme els serveis administratius i financers:

 • AdvanceGroup: Ofereix l’aplicació en el núvol Social.SIC. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 • Assessor jurídic i comptable (Assigem, Serveis Empresarials): Gestoria jurídica que porten a terme la gestió del model 182 sobre donacions a l’Entitat, impost de societats i l’elaboració de comptes anuals.

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada o la seva família.

 

Tornar a Protecció de Dades