PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

La Fundació ASPACE Catalunya, inscrita al Registre de Fundacions amb el número de registre 3043, està sotmesa al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, òrgan que ha de vetllar perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions i perquè es respecti la voluntat fundacional. Tot segons dicta el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

A més, d'acord amb la legislació vigent, la Fundació ret comptes anualment al Departament de Salut, Departament de Treball, Afers socials i família, Departament d'Ensenyament, a la Sindicatura de Comptes i a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Conscient que les relacions humanes són el pilar bàsic pel desenvolupament humà i vital, la Fundació Aspace Catalunya manté un comportament legal, honrat, ètic i responsable que promou entre la totalitat de relacions que estableix, des de les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic, i les seves famílies, el seu equip de professionals i col·laboradors  i les diferents administracions, institucions, entitats, empreses o particulars amb qui interacciona en el desenvolupament dels seus objectius.

En coherència amb aquests principis ètics, la Fundació ASPACE:

 • Està adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i al Codi Ètic de la Confederación ASPACE.
 • Els Estatuts de la Fundació  fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat (responsabilitats, gratuïtat, conflicte d’interessos...), així com de l’equip directiu.
 • Sistemàticament avalua els resultats funcionals, psicològics i d'integració social del seu procés assistencial per tal de garantir la millor efectivitat en els tractaments.
 • Exerceix una política de transparència informativa mitjançant l'edició anual de la Memòria.
 • A fi de garantir la confidencialitat en totes les seves actuacions mitjançant l'acompliment del nou Reglament General de Protecció de Dades, europeu, ASPACE està adherit al Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, i realitza una Auditoria avalada per Faura-Casas. ASPACE ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades, tal com indica el Reglament Europeu de Protecció de Dades.
   

INFORMACIÓ ECONÒMICA

 

POLÍTIQUES, PLANS I BONES PRÀCTIQUES. AUDITORIES

ACTIVITAT CONCERTADA

ACTIVITAT SUBVENCIONADA

ALTRES INFORMACIONS

NORMATIVA QUE REGEIXEN LES FUNDACIONS

 • Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública. Descarrega
 • Llei 19/2014, del 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Descarrega
 • Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Descarrega
 • Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Descarrega
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. Descarrega
 • Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre. Decret 1252 Modificació PGC 2008. Descarrega