PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

La Fundació ASPACE Catalunya està sotmesa al Protectorat de la Generalitat de Catalunya, òrgan que ha de vetllar perquè es compleixin les finalitats fundacionals, les disposicions legals i els estatuts de les fundacions i perquè es respecti la voluntat fundacional. Tot segons dicta el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques.

A més, d'acord amb la legislació vigent, la Fundació ret comptes anualment al Departament de Salut, Departament de Treball, Afers socials i família, Departament d'Ensenyament, a la Sindicatura de Comptes i a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Conscient La que les relacions humanes són el pilar bàsic pel desenvolupament humà i vital, ASPACE considera que el respecte a la dignitat, la confiança i la integritat, l'autonomia i la no discriminació són valors essencials que cal tenir en compte en totes les seves actuacions assistencials, socials i pedagògiques.

Per això,  ASPACE manté un comportament legal, honrat, ètic i responsable que promou entre la totalitat de relacions que estableix, des de les persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, i les seves famílies, el seu equip de professionals i col·laboradors  i les diferents administracions, institucions, entitats, empreses o particulars amb qui interacciona en el desenvolupament dels seus objectius.

En coherència amb aquests principis ètics, la Fundació ASPACE:

  • Està adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i al Codi Ètic de la Confederación ASPACE.
  • Els Estatuts de la Fundació  fixen les normes de bon govern que han de complir tots els membres del Patronat (responsabilitats, gratuïtat, conflicte d’interessos...), així com de l’equip directiu. Número de Registre.
  • Sistemàticament avalua els resultats funcionals, psicològics i d'integració social del seu procés assistencial per tal de garantir la millor efectivitat en els tractaments.
  • Exerceix una política de transparència informativa mitjançant l'edició anual de la Memòria.
  • A fi de garantir la confidencialitat en totes les seves actuacions mitjançant l'acompliment del nou Reglament General de Protecció de Dades, europeu, ASPACE està adherit al Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals, i realitza una Auditoria avalada per Faura-Casas.
     

ACREDITACIONS-AUDITORIES

POLÍTIQUES, PLANS I BONES PRÀCTIQUES

ACTIVITAT CONCERTADA

 

ACTIVITAT SUBVENCIONADA

ALTRES INFORMACIONS