Ideari

Els trets d’identitat que defineixen l’escola es basen en els següents principis i valors educatius:

 • Escola democràtica: Fomentem la transmissió i l’establiment dels valors propis d’una societat democràtica, de llibertat personal, responsabilitat, solidaritat, respecte, interculturalitat, pluralisme i igualtat. Eduquem en i amb valors, convertint els valors en pràctiques de vida, afavorint l’esperit crític, la resolució de conflictes mitjançant el diàleg i l’intercanvi d’opinions. L’escola està compromesa en la construcció d’una societat tolerant, respectuosa, pacífica, solidaria, cooperativa, sostenible,....
 • Escola aconfessional: No s’emmarca dins d’una ideologia ni confessionalitat explícita, per tant es manifesta respectuosa cap a totes les confessions i ideologies del professorat i alumnat, renunciant a tota mena d’adoctrinament. L’escola respecta el pluralisme ideològic de la societat, tant a nivell polític com religiós. Mantenim una actitud oberta en la qual no es defugirà la informació referida als aspectes culturals que tot fet religiós comporta.
 • Escola catalana:  L’escola es defineix com a catalana promovent la llengua, la cultura i les tradicions del país. El català és la nostra llengua d’aprenentatge i de relació interna i externa. Tot i això, sempre que sigui necessari farem servir els sistemes de comunicació alternativa: llenguatge spc, llenguatge de signes,...
 • Formació integral: L’alumnat té dret a rebre una educació integral orientada al ple desenvolupament de la seva personalitat, en els aspectes físics, intel·lectuals, emocionals, socials i culturals.

Entenem l’educació com un procés integral que parteix de la realitat de l’alumne i es fonamenta en els següents pilars:

 • Ensenyar a ser (dimensió personal)
 • Ensenyar a conèixer (dimensió intel·lectual)
 • Ensenyar a fer (dimensió procedimental)
 • Ensenyar a conviure (dimensió social)

Oferim per tant,  una formació integral centrada en la persona (aspectes escolars, afectius, emocionals i de personalitat, de salut, familiars, d’inclusió social, etc).

 • Escola inclusiva: Entenem per escola inclusiva aquella institució educativa que aporta estructures organitzatives, instruments i estratègies pedagògiques adequades per tal d’aconseguir una educació que permeti fer el màxim de competent personalment i socialment tot l’alumnat (superant les barreres per a l’aprenentatge), així com aconseguir la seva millor qualitat de vida com a ciutadans de ple dret. Creiem en una escola plural i acollidora per tothom que respecti i valori les diferències personals i culturals, on tots els alumnes puguin arribar a desenvolupar les seves potencialitats per tal d’integrar-se plenament a la societat que els envolta.
 • Escola participativa i oberta.  L’escola pretén crear lligams amb la societat més propera, intentant desenvolupar un treball conjunt aprofitant l’entorn que la ciutat li ofereix (famílies, escoles, Centres cívics, entitats de lleure, empreses, comerços, serveis públics i de salut –Ajuntament, CAP, transports, etc-). Facilitem al màxim la interrelació família-escola donada la importància cabdal que té pel desenvolupament integral de l’alumnat. Fomentem que tots els membres de la comunitat educativa( pares i mares, mestres, personal rehabilitador, personal no docent i alumnes) conformin i participin de la realitat escolar i per això ens comprometem a dur a terme una gestió democràtica i transparent.
 • Escola sostenible:  Conscient de la problemàtica socioambiental promovem actituds i comportaments respectuosos amb el medi ambient, i ens proposem gestionar l’escola de manera més sostenible possible (participació en el projecte Escoles+Sostenibles de l’ajuntament de Barcelona: organització del reciclatge, gestió d’un hort i jardí escolar amb ús de compostatge elaborat per l’escola, etc.)
 • Escola innovadora: Es procura la flexibilitat del sistema per adequar-se a les necessitats canviants de la societat i es treballa per a la recerca de noves eines per a la millora de la qualitat educativa; la qual cosa implica una formació permanent del personal, el foment de l’intercanvi amb les diferents universitats de referència –oferint-nos com a escola de pràctiques i participant en els projectes proposats-, la participació en diferents grups de treball,...