Servei d'esports

El servei d’esports és un servei transversal, constituït per un equip de professionals provinents de diferents camps de l’activitat física, sempre amb una base docent.

La filosofia d’atenció a l’usuari/a és promoure l’activitat física com a font de plaer i socialització; una pràctica que permeti mantenir i desenvolupar les capacitats motrius, sensorials i cognitives per adquirir i/o conservar la màxima autonomia possible.

Amb aquest objectiu, el servei gestiona, planifica, imparteix i avalua les activitats físiques que s’ofereixen als usuaris/es d’Aspace dels diferents centres ocupacionals, residència i escola, treballant amb la resta de professionals de les diverses àrees de manera transversal.

ACTIVITATS BÀSIQUES

ACTIVITAT AQUÀTICA

És l’activitat principal del servei, on hi ha més volum de participació. Es treballa el control i millora de les habilitats i destreses bàsiques pròpies del medi aquàtic, com:  consciència corporal, flotació, control respiratori, relaxació, propulsió, immersió, etc. Es realitza un treball personalitzat i individualitzat (ràtio d’un professional per a cada usuari/a) per a satisfer les necessitats i els interessos de cada persona i, en ocasions, treball col·lectiu per afavorir el procés d’inclusió social de les persones que participen en l’activitat. L’objectiu en el disseny dels diferents exercicis és que tinguin transferència a les activitats de la vida diària i que millorin el seu benestar.

ESPORT PER A TOTHOM

És una activitat física basada en jocs esportius i reptes motrius que es practica en grups heterogenis amb una metodologia cooperativa i amb una planificació de les activitats basada en el disseny universal. D’aquesta manera es garanteix la participació de tothom, siguin quines siguin les seves capacitats, tot seguint el principi de les “3P”: presència, participació i progrés. Es treballen aspectes relacionats amb la pròpia persona (habilitats motrius, consciència corporal, etc.), amb la resta de companys/es (reptes cooperatius, vincle i cohesió grupal, comunicació, etc.) i amb l’entorn que els envolta (interacció amb el material, amb la música, amb l’espai, etc.).

ESPORTS I MOVIMENT

En aquesta activitat intervé el servei d'esport conjuntament amb el de fisioteràpia, esdevenint una eina que afavoreix el treball multidisciplinari i integrat. L'activitat consta de dues parts diferenciades.

La primera és un joc o una activitat d'escalfament. Aquesta activitat implica totes les persones participants seguint un format cooperatiu la majoria de vegades, tot i que també s'executen activitats més dirigides o algun joc més global.

La segona, està més centrada en la part de fisioteràpia. En aquesta part de la sessió ens distribuïm en una ràtio d'un professional per cada usuari (5 – 5), d'aquesta manera podem donar una atenció totalment personalitzada seguint les pautes de les fisioterapeutes que, prèviament, han marcat uns objectius concrets.

Integrar esport i fisioteràpia, en una mateixa sessió, permet treballar alhora molts dels aspectes fonamentals en el desenvolupament de les persones usuàries. A través d'aquest escalfament, o joc, es milloren aspectes com la socialització, la motricitat, el moviment global, etc. I a través de la part específica, podem millorar aspectes individuals, amb uns objectius concrets, proposats pel servei de fisioteràpia.

La realització d'aquesta activitat entre diferents equips de professionals, treballant des de la part més global a la més específica, permet el desenvolupament d'aspectes molt diversos de la persona.

ACTIVITAT FÍSICA A CASA (ONLINE)

Arrel de la situació global que ens envolta, ha sorgit la necessitat de realitzar sessions online per seguir donant servei als usuaris/es que estan a casa o que no es poden desplaçar dels seus centres respectius.

D’altra banda, des del servei d’esports s’estan creant recursos divulgatius i idees per a què els usuaris/es puguin realitzar activitat física a casa en qualsevol moment. Oferim un seguit de fitxes d’activitats, amb suport audiovisual, que contenen propostes diverses a l’abast de tothom. Aquests recursos es podran consultar en un portal interactiu que es posarà en marxa més endavant.

JORNADES SOCIOESPORTIVES

Des del servei cada any es proposen jornades socioesportives amb altres centres educatius de primària i secundària. Els objectius de les trobades són donar visibilitat i trencar els estereotips relacionats amb la discapacitat, a més de promoure la inclusió sociala través de l’activitat física i l’esport i l’enriquiment mutu de les persones que hi 

Aquest servei pertany a l'àrea dels serveis comunitaris. Més informació al tríptic.

----

Des del servei d'esports us facilitem una sèrie de vídeo-tutorials que creiem que us poden aportar alguns recursos per treballar a casa:

1- Condicionament físic 
2- Experimentació amb material
3- Expressió corporal