Centre de Dia i Ocupacional Montjuïc

La Fundació Aspace Catalunya és titular i gestiona 3 Serveis d’Atenció diürna Ocupacional: un a l'edifici del CIM a Montjuïc, un a Badalona i un al barri del Poblenou.

Servei de Teràpia Ocupacional Aspace Montjuïc (Centre Integral Montjuïc- CIM)  - 28 Places.

Els Serveis  de Teràpia Ocupacional  d’Aspace són serveis concertats  pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, per a persones amb paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament neurològic, que tenen per objectiu d’atendre les necessitats de la població atesa mitjançant una atenció diürna integral de tipus rehabilitador mitjançant els serveis de teràpia ocupacional a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cada persona i a través d’un programa individual de treball, la seva màxima integració social.

Aquests són l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones adultes amb discapacitat que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari ni protegit, per no poder assolir un nivell de productivitat suficient.

Serveis bàsics:

  • Ocupació Terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s’eviten les ocupacions rutinàries i estèrils. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i entorn laboral.
  • Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l’habilitació personal, promoció de la seva autonomia  i la millora de la relació amb l’entorn. 

Tant les activitats d’ajustament personal com les d’ocupació terapèutica s’adeqüen  en cada moment a les necessitats personals de cada usuari o  usuària, en un procés totalment dinàmic i flexible.

No existeix en cap moment ni per cap motiu relació laboral entre persones usuàries i el Centre, sinó que la seva relació és assistencial i terapèutica.

Horaris:

L’horari d’atenció en els centres ocupacionals és de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres. Les vacances anuals són durant el mes d’agost i a més, es disposa de dies de vacances per Nadal i Setmana Santa.

Programació:

La programació general de les activitats del Centre s’elabora anualment per l’Equip de Professionals del mateix i la seva Direcció Tècnica.

Treballem amb Programes Individuals de Rehabilitació de la persona que poden desenvolupar-se en un marc de treball comunitari. La relació entre les persones usuàries i el centre és assistencial i terapèutica.

Serveis Opcionals:

Són aquells que tria la persona usuària lliure i voluntàriament. Aquestes activitats voluntàries complementen el Programa General de Rehabilitació, però en cap cas substitueixen les activitats de teràpia ocupacional i Ajustament social i personal.

Les activitats que s'ofereixen són:

Les persones Usuàries:

Els serveis de teràpia ocupacional d’Aspace (STO) van adreçats a persones amb paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament neurològic , majors de 18 anys que han acabat el període de formació escolar, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i amb una valoració de STO/STOA feta per l’EVO laboral (Equips de Valoració i Orientació Laboral) . Segons el perfil de l’usuari també es podran atendre persones valorades com a CAE (Centre Atenció Especialitzada), degudament informada l’administració competent i d’acord als requisits d’admissió aprovats en el Reglament de Règim Interior de Centre.

Personal del Centre:

La plantilla del centre està formada per professionals de l’àmbit ocupacional, psicopedagògic, l’àmbit social, comunitari i de salut.

El personal de l’àmbit de la salut que intervé en els centres forma part dels serveis d’Atenció ambulatòria especialitzada i de rehabilitació que l’entitat té concertats amb el CatSalut. Tots ells formen part de l’equip d’intervenció multidisciplinari que atén els usuaris dels centres.

Xarxes socials: https://www.facebook.com/aspace.cim

Aquest servei pertany a l'àrea dels serveis comunitaris. Més informació al tríptic.