Tipus de paràlisi cerebral

Es descriuen diferents tipus de paràlisi cerebral segons els paràmetres que fem servir, localització, expressió motriu, etc…

1. Si parlem de la localització del trastorn motriu, tenim:

 • monoplegia
 • hemiplegia
 • diplegia
 • paraplegia
 • triplegia
 • tetraplegia

D’altra banda podem utilitzar dos sufixes, el de parèsia / per descriure una pèrdua de força o paràlisi incompleta o la de plègia / equivalent a paràlisi.

2. Segons l’expressiu motriu predominant, parlem de :

 • espàstica
 • distònica o discinètica
 • rígida
 • atàxica
 • atetòsica

Molt sovint, però, es tracta de formes mixtes que combinen varis tipus.

A l'hora de planificar la intervenció s’ha de tenir en compte el grau d’afectació.