Aspace Difon

La importància del treball social en persones amb patologies del neurodesenvolupament

La professió de treball social requereix de compromís, vocació, il·lusió, esperança i implicació. A la Fundació Aspace Catalunya posem el focus d'atenció en la persona amb patologies del neurodesenvolupament, la seva família i el seu entorn immediat de cuidadors, amb l'objectiu de millorar el seu benestar i qualitat de vida en totes les etapes del seu cicle vital.

Com a treballadores socials, som part activa del procés d'acolliment, oferint-nos l'oportunitat de conèixer als pacients i les seves famílies, així com de presentar-los el nostre servei i explicar-los la nostra manera de treballar.

Procés d'intervenció social

La metodologia de treball seguida a Aspace Catalunya en el procés d'intervenció social consisteix en obtenir la informació més rellevant del cas per a poder optimitzar la nostra intervenció i seguiment del mateix. Recollim les dades de forma sistematitzada a través d'una entrevista al pacient, una de les eines de treball fonamentals.

“L'entrevista és una tècnica que el professional del treball social utilitza en la majoria de les seves intervencions. En funció del tipus d'informació que es vulgui obtenir, es podrà realitzar de manera més estructurada, quan la informació que es vol és concisa, amb preguntes tancades o de forma menys estructurada, quan volem informació més àmplia, mitjançant la utilització de preguntes obertes. L'actitud de l'entrevistador és crucial per a obtenir la informació que es necessita, així com per a que l'entrevistat es trobi a gust, per la qual cosa es pretén crear un clima de confiança el més aviat possible.”

(Inclòs en la revista Ocronos. Vol. III. Núm. 5 – Setembre 2020. Pàg. Inicial: Vol. III; nº5:509 Autor principal (primer signant): Miriam González García)

Idoia Martín Aranaga, ens explica que “l'entrevista és la tècnica que més s'utilitza en Treball Social i està destinada a obtenir i proporcionar informació, estudiar si la demanda s'adequa al recurs, recollir dades per a l'avaluació. A més de ser una tècnica per a la consecució d'un coneixement que està orientat cap a la intervenció.”

 (Tècniques d'intervenció en treball social Published on Sep 21, 2019.

L'entrevista d'acolliment que realitzem els treballadors socials d’Aspace, ens permet comprendre la situació sociofamiliar i la dimensió social del pacient i el seu entorn per a poder oferir-los assessorament i suport. També els facilitem el nostre contacte directe per a resoldre dubtes o consultes, i que puguin sol·licitar visita en qualsevol moment.

Teresa Rosell, divideix l'entrevista en les següents quatre fases:

  1. Recepció/acollida: Es crea un clima de confiança per a facilitar la comunicació. Realitzem una sèrie de preguntes obertes deixant expressar-se a la persona usuària i als seus acompanyants i altres més concretes per a poder tenir clara la informació més rellevant del cas per a optimitzar la nostra intervenció.
  2. Fase d'exploració: S'intenta que la persona o el seu entorn cuidador verbalitzi la demanda per a poder realitzar la valoració en profunditat d'aquesta. Tenint en compte als pacients, els suports amb els quals compta, els diferents professionals i serveis que intervenen en el seu cas, etc. Les treballadores socials definim el pla de treball i els principals objectius d'atenció a curt i mitjà termini.
  3. Fase d'intercanvi o clarificació: En aquesta fase concretem la informació i aclarim dubtes per a anar consolidant hipòtesis. Recollim allò més rellevant del cas en el curs clínic compartit, on bolquem la síntesi i resum de l'entrevista.
  4. Fase final: Aquest és un moment crucial, ja que arribem al comiat, és on intentem estar molt atentes als detalls més importants o les últimes revelacions.

Amb la informació que recopilem de l'entrevista, es pot analitzar al detall la situació sociofamiliar, per a poder identificar les necessitats i mancances, així com factors de protecció. Posteriorment, procedim a elaborar el pla de treball de cada persona concreta, tenint en compte els recursos interns i externs.

Durant tot el procés, fem un seguiment i valoració constant per a determinar si la nostra intervenció ha aconseguit modificar la situació inicial o si és necessari revaluar el pla de treball, verificant si hem pogut consolidar els objectius marcats.

El treball social en la Fundació Aspace Catalunya

Un dels primers eixos del treball social a Aspace és en relació amb el pacient i el seu entorn o família, per a poder assessorar, acompanyar o donar resposta a les necessitats que sorgeixin durant el procés assistencial. La manera de dur-ho a terme és mitjançant un equip interdisciplinari, ja que el treballador social és una figura transversal en l'entorn sanitari, social i educatiu. I, a nivell comunitari és fonamental la coordinació entre els diferents dispositius o serveis que atenem la persona per a poder treballar tots en la mateixa direcció.

És un privilegi poder acompanyar als nostres pacients en qualsevol moment del seu cicle vital, sense límit d'edat, ja que ens permet ajudar-los a enfrontar els canvis en les diferents etapes de la vida. Els motius de consulta i les demandes són dinàmics i van lligats al moment de vida de cada persona i, que la persona se senti acompanyada, ajuda a calmar l'angoixa que poden produir els canvis vitals. Per això, pensem que és molt important anticipar possibles escenaris i acompanyar en els diferents processos. No podem obviar el sentiment de dol, por o incertesa que es pot generar davant allò desconegut o una situació que genera malestar en la persona usuària o el seu entorn immediat.

En conclusió, l'objectiu compartit en la nostra intervenció com a treballadores socials és millorar i reforçar la qualitat de vida de les persones a les quals atenem, mitjançant estratègies i accions específiques orientades cap al seu benestar integral. Això implica no només abordar les seves necessitats immediates, sinó també treballar en el desenvolupament d'habilitats, recursos i xarxes de suport que els permetin assolir una vida més plena i satisfactòria. Si volem generar un impacte social real i contribuir al canvi, creant una societat més inclusiva i justa, hem de compartir la informació, divulgant l'exercici del nostre treball diari com a treballadores socials, compartint experiències, ampliant la nostra formació i fomentant les bones pràctiques.

 

Bibliografia sobre el treball social:

-DE ROBERTIS, Cristina. Metodología de la intervención en Trabajo Social. Argentina: Atenea, 1988.

-GONZALEZ MURCIA, Miriam. Miriam González García. La entrevista como técnica del Trabajo Social sanitario: Incluido en la revista Ocronos. Vol. III. Nº 5 – Septiembre 2020. Pág. Inicial: Vol. III; nº5:509

-KISNERMAN, Natalio. Teoría práctica del Trabajo Social No. 6. Argentina: Humanitas, 1987.

-MADRID SORIANO, Jesús (2005). Los procesos de la relación de ayuda. Bilbao: Desclée de Brouwer.

-Martín Aranga, Idoia. Técnicas de Intervención en Trabajo Social. [Internet] [Consultado 12/08/2020]. Recuperado.

-ROSSELL, Teresa (1998). La entrevista en el Trabajo Social. Barcelona: EUGE 5. Publicaciones en la escuela Universitaria de Trabajo Social (4ª Edición)

-SALZBERGER-WITTENBERG, Isca. (1997) La relación asistencial. Amorrurtu editores. Buenos Aires.

 

Autor
Laura Panadero

Treballadora Social del Servei d'Atenció Ambulatòria Especialitzada d’Aspace

Categoria:
Social

Publicacions relacionades