Informació tractament de dades - Videovigilància CIM

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents cartells informatius del sistema de videovigilància del CIM Aspace.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Al CIM ASPACE es graven alguns espais per un sistema de circuit tancat de televisió com a mesura de seguretat i dissuasió.

No s’elaboren perfils en base a la informació facilitada.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les gravacions es conserven un màxim de 30 dies.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió d'interès públic, tal i com determina l’article 6 del RGPD.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Aquestes dades no es comunicaran a ningú, excepte en el cas que siguin requerides per les forces i cossos de seguretat arrel d’alguna possible incidència de seguretat.

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

  • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
  • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
  • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
  • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

Les imatges que tractem s’obtenen automàticament per les càmeres instal·lades en diferents espais de l’edifici del CIM Aspace.

 

Tornar a Protecció de Dades