Informació tractament de dades - Serveis de Salut

Aquesta pàgina complementa i amplia la informació facilitada en els diferents formularis de recollida de dades dels Serveis de Salut i Rehabilitació.

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Fundació Aspace Catalunya – CIF: G08393936 - c. Tres Pins 31, 08038, Barcelona

932002534 – aspace@aspace.cat

Contacte delegat de protecció de dades: protecciodedades@aspace.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Als serveis de salut i rehabilitació d’ASPACE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades a fi de garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva història clínica en el centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es desenvolupin.

Addicionalment, les dades es podran fer servir (amb el consentiment exprés de la persona interessada) per altres finalitats, com ara:

 • Investigació clínica
 • Difusió de l’entitat: informació referent al tractament de dades amb aquesta finalitat
 • Docència

Als usuaris del servei de salut d’ASPACE se’ls pot elaborar un “perfil de criticitat o complexitat” en base a la informació facilitada. En cap cas es prenen decisions automatitzades en base a aquest perfil.

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades de salut facilitades per les persones interessades es conservaran durant tot el procés assistencial i un cop aquest hagi finalitzat, d’acord amb la llei 21/2000 es mantindran durant un mínim de 15 anys en relació amb la documentació rellevant, podent-se ampliar el termini en cas de dades rellevants a efectes assistencials, voluntats anticipades, dades epidemiològiques i de recerca. Per la resta de documentació, les dades es conservaran 5 anys.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal pel al tractament de les seves dades és:

 • L’execució de l’assistència sanitària com a entitat proveïdora de serveis públics de salut, d’acord amb els articles 9.2.h. i 9.3 del RGPD.
 • Altres finalitats: Els consentiments expressos de l’interessat, sense que en cap cas la retirada de qualsevol d’aquests consentiments condicioni l’execució de l’assistència sanitària.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

ASPACE transmet dades dels pacients que s’hi tracten a:

 • Generalitat de Catalunya (departaments de salut i de treball, afers socials i família): dades bàsiques de facturació dels serveis com a entitat proveïdora.
 • Departament de Salut: Dades de salut dels usuaris dels serveis de salut i rehabilitació per a les diferents bases de dades i registres del Departament, així com la Història Clínica Informatitzada de Catalunya.
 • Entitats públiques i privades que tinguin relació directa amb el pacient: com a part del procés assistencial, ens coordinem amb escoles, CAPs, EAPs, residències, entitats que gestionen activitats extraescolars, fisioterapeutes externs, etc. 
 • Empreses de transport adaptat, (nom, adreça i dades de contacte) en el cas que el pacient necessiti d’aquest servei.

A banda dels anteriors, ASPACE contracta diferents productes o serveis per tal de portar a terme els serveis de salut i rehabilitació:

 • iSalus: Ofereix els serveis de connexió a les aplicacions de CatSalut. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Microsoft: Aspace fa servir Office 365 com a servidor de correu corporatiu, a l’empara de l’acord EU-US Privacy Shield. Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK
 • Iron Mountain: Empresa que realitza la custòdia de les històries clíniques en paper per a pacients que deixen de visitar-se. Existeix un contracte d’encarregat de tractament que regula la privacitat de les dades que s’utilitzen.
 • Physiotec: a través d'aquesta plataforma, els professionals de rehabilitació preparen tractament en fisioteràpia pels pacients. Hi ha transferència de dades a la plataforma Physiotec: https://physiotec.ca/us/es/

Quins són els drets quan ens faciliten les dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si a la Fundació Aspace Catalunya estem tractant dades personals que els afectin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya facilitarà aquesta portabilitat sempre que tècnicament sigui viable.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Fundació Aspace Catalunya deixarà de tractar les dades, llevat de per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • La persona interessada té dret a retirar qualsevol consentiment prèviament atorgat. Això no afectarà a la licitud dels tractaments ja realitzats en base al consentiment retirat.
 • Per exercir qualsevol d’aquests drets, la persona interessada s’haurà d’adreçar al carrer Tres Pins 31-35 de Barcelona o a l’adreça electrònica protecciodedades@aspace.cat, aportant un document identificatiu i exposant el dret que es vol exercir, i si s’escau els motius o situació particular que ho fa necessari. Es pot trobar un model de sol·licitud de dret a l’adreça web: www.aspace.cat/ca/protecciodedades.
 • En qualsevol cas, la persona interessada pot presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades si creu que la Fundació Aspace Catalunya no ha satisfet els seus drets de forma correcta.

Com hem obtingut les seves dades?

En general les dades que tractem sempre són facilitades per la persona interessada o la seva família. En casos d’usuaris dels serveis de salut, es poden obtenir addicionalment dades que provenen dels registres de CatSalut següents:

 • Registre Central d’assegurats: Dades administratives i de contacte.
 • Història Clínica Compartida de Catalunya: Dades de salut provinents d'altres centres sanitaris.
 • Recepta Electrònica: Dades de prescripcions.
 • Altres entitats i professionals de la xarxa relacionats amb el pacient.

 

Tornar a Protecció de Dades