III Jornades Internacionals EDAI sobre autisme, neurodesenvolupament i salut mental.

Els anys d'experiència de les treballadores del CDIAP d'Aspace, conjuntament amb l'EAP de Sants-Montjuïc, ha quedat plasmat en la presentació del pòster "Compartir i comprendre als nens i nenes amb TEA. Un projecte CDIAP-EAP-Escola".

El Taller TEA sorgeix ara fa 12 anys, a partir del cas concret d'un infant amb autisme que havia d'iniciar educació infantil 3. Els diferents punts de vista que es van posant de manifest entre CDIAP i EAP, habituals per la col·laboració que es duu a terme entre els dos serveis, van plantejar noves vies o maneres d'afrontar aquesta escolaritat, tractant d'incorporar un treball més pròxim a la realitat en el context escolar.

Des d'aquell moment s'inicia el taller, que es duu a terme en diferents escoles públiques del districte de Sants-Montjuïc, al llarg d'un curs escolar. Aquest consisteix en 6 sessions, d'1 una hora i mitja cadascuna, amb la participació de tot l'equip educatiu d'infantil del centre, dues referents de l'EAP, i dues psicòlogues del CDIAP d'Aspace -una de les quals és la referent del cas-.

En aquestes sessions s'inicia un recorregut des de la teoria, amb una introducció al Trastorn de l'espectre autista, passant pels aspectes emocionals que el contacte directe amb aquests nens suscita a les mestres, i enllaçant experiències que van dotant a l'equip docent d'una major comprensió del funcionament mental de l'infant amb TEA.

Un dels pilars del taller és aquest acompanyament emocional, ja que permet a les mestres expressar les seves inquietuds sobre el dia dia a l'escola (frustració, impotència, incomprensió, estranyesa, immobilisme...) i, en quedar recollides, poden transformar-se en un coneixement més profund que permeti activar idees i recursos propis.

Un dels objectius principals del taller és, justament, la CONFLUÈNCIA del món clínic i l'educatiu. Partim d'un cas concret, però, així i tot, aquest permetrà generar coneixement, i incorporar estratègies i recursos per a altres infants amb diagnòstic TEA.

L'estructura i durada en el temps del TALLER, un curs sencer, permet la germinació de la comprensió i la millora del tracte. Citant a Rafael Villanueva, "el tractament del nen amb TEA hauria de ser integral i especialitzat (...) hauria d'incorporar el tracte que rep en els diferents entorns on es troba (família, escola, oci)".

Aquesta confluència entre aquests dos mons (educatiu i clínic) afavoreix la PERMEABILITAT de coneixements i la complementarietat tracte-tractament.
En realitat, ens movem en territoris amb fronteres diverses (disciplines, equips, la xarxa de professionals i serveis, etc.) on la més difícil de superar és la del mateix trastorn.

Doc. Adjunts:
Pòster Taller TEA

Categoria:
CDIAP