CDIAP

La primera etapa de la infantesa, des del naixement fins els sis anys, és fonamental pel desenvolupament neuropsíquic de l’infant. És en aquest moment quan desenvolupa la motricitat, el llenguatge, la relació amb l'entorn i tots els aspectes psíquics i mentals.

Vàries circumstàncies poden provocar un desenvolupament lent, tardà o un estancament d'aquestes funcions. En aquesta situació és fonamental ajudar a l’infant el més abans possible i, a la vegada, orientar i donar suport a la família per acompanyar-la en la criança del seu infant.

CDIAP-ASPACE està format per un equip multiprofessional encarregat d'atendre als infants entre 0 i 6 anys i a les seves famílies residents en el districte 3 Sants-Montjuïc de Barcelona.

Serveis de CDIAP-ASPACE
-Diagnòstic i valoració de l’infant i de la situació familiar
-Atenció directa a l’infant
-Atenció i orientació a les famílies
-Assessorament a llars d'infants i escoles d'educació infantil
-Observació i orientació a domicili
-Coordinació amb els serveis mèdics, psicopedagògics i socials del Districte i amb CSMIJ.