Escola d'educació especial

La tasca educativa de l’Escola d’Educació Especial ASPACE està orientada a atendre les necessitats de l’alumne amb paràlisi cerebral i/o altres patologies del desenvolupament.

L’escola pretén que cada alumne/a desenvolupi les seves potencialitats i el nostre estil de treball respecta la diversitat de ritmes evolutius i capacitats cognitives.

Aquesta tasca educativa es porta a terme mitjançant el treball interdisciplinar que contempla tots els aspectes de l’alumne/a de forma integral. Cada equip interdisciplinar està format per:

 • Un mestre d’educació especial
 • Un fisioterapeuta
 • Un terapeuta ocupacional
 • Un logopeda
 • Un monitor de menjador i esbarjo
 • Un auxiliar

Amb la col·laboració d’un psicòleg, d’ una treballadora social, d’una infermera i d’un metge que coordina i supervisa el treball de l’equip.
 

L’objectiu principal de la nostra escola és aconseguir el benestar de l’alumne i el seu desenvolupament en tots els àmbits de la vida. Per tal de poder aconseguir-ho treballem a través dels següents objectius generals:

 • Estimular i potenciar totes les capacitats i competències de l’alumne per a que assoleixi el màxim grau de desenvolupament i d’autonomia en funció de les seves possibilitats.
 • Promoure/afavorir l’aprenentatge vivencial i significatiu respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i les característiques individuals de cada alumne.
 • Aplicar el currículum educatiu i les estratègies metodològiques adaptant-los a la diversitat del nostre alumnat, tenint en compte les seves necessitats específiques i l’evolució individual.
 • Elaborar un pla individualitzat (PTI) que reculli el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que l’alumne necessiti en els diferents moments i contextos escolars.
 • Estimular la curiositat, el descobriment i el coneixement de l’entorn afavorint la relació de l’alumne amb el seu entorn proper.
 • Facilitar l’adquisició d’habilitats personals, socials i de treball que afavoreixin la participació de l’alumne en entorns ordinaris.
 • Afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de cada un dels alumnes.
 • Proporcionar a l’alumne als mitjans necessaris per accedir a l’entorn i interactuar-hi, comunicar-se i assolir els objectius d’aprenentatge marcats en cada moment de la seva evolució.
 • Acompanyar la família de l’alumne al llarg de l’etapa escolar ajudant-la a afrontar i superar les dificultats derivades de la discapacitat i treballar-hi de forma coordinada i consensuada.
 • Viure i transmetre valors com el respecte, la valoració personal i dels altres, la responsabilitat, el compartir, la cooperació, la llibertat, la igualtat, la solidaritat, la interculturalitat i l’acceptació de qualsevol persona sense cap tipus de discriminació.
 • Orientar els alumnes i a les famílies en el procés de transició a la vida adulta d’acord amb les seves motivacions i aptituds.

Per més informació El BLOG DE L'ESCOLA