Centre de Dia i Ocupacional Montjuïc

Servei de Teràpia Ocupacional Aspace Montjuïc ( Centre Integral Montjuíc- CIM)  - 28 Places.

Els Serveis  de Teràpia Ocupacional  d’Aspace són serveis concertats pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per a persones amb paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament neurològic, que tenen per objectiu d’atendre les necessitats de la població atesa mitjançant una atenció diürna integral de tipus rehabilitador mitjançant els serveis de teràpia ocupacional a fi que puguin assolir, dins de les possibilitats de cada persona i a través d’un programa individual de treball, la seva màxima integració social.

Aquests són l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones adultes amb discapacitat que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari ni protegit, per no poder assolir un nivell de productivitat suficient.

 

Les seves funcions principals són:

  • Ocupació Terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s’eviten les ocupacions rutinàries i estèrils. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i entorn laboral.
  • Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l’habilitació personal, promoció de la seva autonomia  i la millora de la relació amb l’entorn. 

Ens els centres es poden atendre persones amb perfil “STO” – Servei de Teràpia Ocupacional i persones amb perfil STOA- Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar.

Tant les activitats d’ajustament personal com les d’ocupació terapèutica s’adeqüen  en cada moment a les necessitats personals de cada usuari o  usuària, en un procés totalment dinàmic i flexible.

No existeix en cap moment ni per cap motiu relació laboral entre persones usuàries i el Centre, sinó que la seva relació és assistencial i terapèutica.

L’horari d’atenció en els centres ocupacionals és de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres. Les vacances anuals són durant el mes d’agost i a més, es disposa de dies de vacances entre nadal i setmana santa.

La programació general de les activitats del Centre s’elabora anualment per l’Equip de Professionals del mateix i la seva Direcció Tècnica.

L’esmentada programació té en compte tots els aspectes individuals recollits als Programes Individuals de Rehabilitació de la persona i abasta la possibilitat de dur-los a terme respectant el desenvolupament d’activitats conjuntes

Els centres ofereixen  també Serveis Opcionals

Són aquells que tria la persona usuària lliure i voluntàriament. Aquestes activitats voluntàries complementen el Programa General de Rehabilitació, però en cap cas substitueixen les activitats de teràpia ocupacional i Ajustament social i personal.

 

Les activitats que s’ofereixen  són:

  • Activitat Aquàtica
  • Activitat Esportiva
  • Estimulació multi sensorial
  • Musicoteràpia
  • Teràpia amb gossos
  • Activitats de relació amb la comunitat i Inter centres/Sortides i excursions
     

Les persones Usuàries

Els serveis de teràpia ocupacional d’Aspace (STO) van adreçats a persones amb paràlisi cerebral i patologies del desenvolupament neurològic , majors de 18 anys que han acabat el període de formació escolar, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% i amb una valoració de STO/STOA feta per l’EVO laboral ( Equips de Valoració i Orientació Laboral) . Segons el perfil de l’usuari també es podran atendre persones valorades com a CAE ( Centre Atenció Especialitzada) , degudament informada l’administració competent i d’acord als requisits d’admissió aprovats en el Reglament de Règim Interior de Centre.

 

Personal del Centre

La plantilla del centre està formada per professionals de l’àmbit ocupacional, psicopedagògic, l’àmbit social i comunitari.

El personal de l’àmbit de la salut que intervé en els centres forma part dels serveis d’Atenció ambulatòria especialitzada i de rehabilitació que l’entitat té concertats amb el CatSalut. No formen part de la plantilla exigida pel Departament de Treball, Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya pels Centres Ocupacionals.

Si més no, tots ells formen part de l’equip d’intervenció