PLA D’OBERTURA DE L'ESCOLA

PLA D’OBERTURA ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL ASPACE.

 El CEE ASPACE, tal i com indiquen les instruccions dels Departament d’Educació, obrirà en el moment que a Barcelona entrem en la 2a fase de desescalada (previsiblement el 8 de juny)  per oferir la següents activitats:

a/ Acció educativa presencial en forma de tutories individuals o en petit grup per aquells alumnes que acabin l’escolaritat a la nostra escola.

b/ Acollida per l’alumnat de 3 a 6 anys, de famílies els progenitors del qual, per motius laborals i professionals, acreditin que han de fer treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en horari de 9 a 13h.

Seguint la directriu del Departament, en cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure el COVID-19 no assistirà a l’escola al llarg d’aquest mes de juny.

Es consideren malalties de risc per a la COVID-19:

 • Les malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
 • Les malalties cardíaques greus.
 • Les malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells alumnes que necessiten tractaments immunodepressors).
 • La diabetis mal controlada.
 • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Paral·lelament, s’ha iniciat la rehabilitació de fisioteràpia i de logopèdia organitzada des del dia 2 de juny per part del servei de salut de la Fundació Aspace que atendrà a tots els alumnes que ho hagin sol·licitat.

Els alumnes que assisteixin a l’escola tant per fer les tutories individuals com en el servei d’acollida per alumnes de 3 a 6 anys, han de reunir els següents requisits que marca el Departament de Salut i d’Educació:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea....) o amb qualsevol quadre infecciós.
 • Que no sigui, o hagi donat  positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.

El primer dia d’assistència a l’escola, els pares o persones tutores hauran de presentar una declaració responsable conforme els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir a l’escola. Es facilitarà un document model.

Organització i planificació de l’acció educativa i rehabilitadora presencial

Alumnes que assistiran al centre:

 • Acollida per l’alumnat de 3 a 6 anys: no assistirà cap alumne
 • Tutories individuals per aquells alumnes que acabin l’escolaritat  (5 alumnes)
 • Tractament de rehabilitació de fisioteràpia i logopèdia (55 alumnes)

Previsió de professionals que assistirà al centre :

 • 14 mestres
 •  9 educadores
 • 2 psicòlogues
 • 5 logopedes i 9 fisioterapeutes (equip rehabilitador format per  personal d’educació i personal sanitari que donaran servei a través de l’àrea de salut de la Fundació ASPACE)

            L’horari que duran a terme els alumnes serà el següent:

 • Alumnes de 3 a 6 anys: acollida de 9.00 a 13.00
 • Alumnes que acabin l’escolaritat: tutories individuals els següents dies:
  • Grup E1: el dimecres 10 i 17 de juny de 14 a 15h.
  • Grup F:  el dimecres 10 i 17 de juny de 14 a 15h.
  • Grup E2: el dijous 18 de juny de 11 a 12:30h.
 • Alumnes que rebran rehabilitació de fisioteràpia i logopèdia: a travès de la cita previa que han concertat amb el departament de Salut de la Fundació Aspace.

Els espais que s’utilitzaran són l’aula del parvulari, l’aula del grup E1, l’aula del grup E2, l’aula del grup  F, les 3 sales de fisioteràpia i els 5 despatxos de logopèdia.

Aquestes accions presencials complementaran l’acció educativa telemàtica que es porta fent des de l’inici del confinament i que finalitzarà el 19 de juny.

Per tal de complir amb  totes les mesures de seguretat establertes pel Departament de Salut, es portaran a terme les següents accions amb tots els professionals de l’escola:

 • Acció formativa i informativa sobre mesures preventives davant el COVID-19 i pla de desconfinament i obertura de l’escola durant el mes de Juny ( 2 i 3 de juny de 2020).
 • Distribució de material de protecció (EPI’S) i productes de neteja i desinfecció.

Categoria:
Notícies