Tipus

Es descriuen diferents tipus de PC segons els paràmetres que fem servir, localització, expressió motriu, etc…

1. Si parlem de la localització del trastorn motriu, tenim:

 • monoplegia
 • hemiplegia
 • diplegia
 • paraplegia
 • triplegia
 • tetraplegia

D’altra banda podem utilitzar dos sufixes, el de parèsia / per descriure una pèrdua de força o paràlisi incompleta o la de plègia / equivalent a paràlisi.

2. Segons l’expressiu motriu predominant, parlem de :

 • espàstica
 • distònica o discinètica
 • rígida
 • atàxica
 • atetòsica

Molt sovint, però, es tracta de formes mixtes que combinen varis tipus.

A l'hora de planificar la intervenció s’ha de tenir en compte el grau d’afectació.