Borsa de Treball de la Residència

Si vols formar part de la nostra borsa de treball de la residència i compleixes amb el perfil que estem buscant, envia el teu envia el teu CV a l’adreça rrhhcv@aspace.cat  tot indicant a l’assumpte del mail: BORSA DE TREBALL SUPLÈNCIES RESIDÈNCIA, així com la teva disponibilitat: TMTT o TN.

  • Nom i Cognom
  • Professió
  • Borsa de Treball Suplències Residència (BT Supl. Resi)
  • Disponibilitat 

Exemple:

  • Víctor Sauler Portal  - Aux Infermeria – BT Supl. Resi – Disp TM i TT

Més informació de la Borsa de Treball de la Residència

Avís legal

“ASPACE Barcelona” (en endavant "ASPACE”), en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), li informa que les dades que vostè facilita a través del correu electrònic "rrhhcv@aspace.cat" quedaran incorporades en els fitxers informatitzats propietat d’ASPACE, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat del qual és la de gestionar l’alta de les persones que han introduït dades personals en l’apartat “treballa amb nosaltres” de la web corporativa ‘www.aspace.cat’ per tal de tenir-les en compte per a la selecció de personal d’ASPACE.

Amb l'enviament del currículum, l’interessat atorga el seu consentiment per a que ASPACE pugui disposar de les seves dades personals per a la finalitat abans exposada. No obstant això, i d’acord amb l’article 6 de la LOPD, l’interessat pot revocar, prèvia sol·licitud justificada, el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades. Per exercitar aquest dret, és precís que la persona interessada s’adreci per escrit mitjançant correu certificat a C/ Tres Pins, 31-35 08038 Barcelona, indicant la referència LOPD Direcció de Recursos Humans aportant documentació acreditativa de la seva identitat.

ASPACE garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, evitant l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats. Les dades facilitades no seran utilitzades per a d’altres usos que no siguin estrictament els descrits amb anterioritat. Igualment, ASPACE, en compliment de l’article 5 de la LOPD, li informa que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest supòsit, l’interessat haurà de fer arribar la seva reclamació al responsable del fitxer (Cap de Recursos Humans; C/ Tres Pins, 31-35 08038 Barcelona, indicant la referència LOPD Direcció de Recursos Humans) mitjançant correu certificat. L’afectat haurà d’aportar documentació acreditativa de la seva identitat.

Amb la tramesa de les meves dades personals, atorgo el meu consentiment per a que siguin tractades per ASPACE, per a la finalitat descrita.