Donacions si sou una persona física

LA TEVA APORTACIÓ DESGRAVA

La deducció serà del 75% per als primers 150 euros i del 30% per a la resta de l'import en la quota íntegra de l'IRPF. Addicionalment, s'estimula la fidelització de les donacions realitzades per les persones físiques amb una deducció del 75% per als primers 150 euros i un 35% per la resta de l'import, sempre que s'hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys per import igual o superior al de l'exercici anterior, en cadascun d'ells, al de l'exercici anterior. Tanmateix la deducció aplicada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període del contribuent.

  • Límit del total de deducció: 10% de la base liquidable.
  • S'entén per recurrència que les donacions realitzades a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors hagin estat per quantia igual o superior a la de l'exercici precedent.
  • Es poden donar deduccions addicionals segons la comunitat autònoma.

Tornar a Donacions