Donacions realitzades per entitats jurídiques

LA TEVA APORTACIÓ DESGRAVA

Fundació Aspace Catalunya col·labora amb empreses i institucions en la realització de les seves accions de responsabilitat social ( Acompliment de la Llei General de Discapacitat (LGD/LISMI) patrocini d’esdeveniments, col·laboració en projectes ...)

Deducció del 35% de l’import de la donació en la quota íntegra de l’Impost sobre Societats. La base d’aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. Tanmateix, l’excés es podrà aplicar en els períodes impositius dels 10 anys següents.

Addicionalment, s’estimula la fidelització de les donacions realitzades per les persones jurídiques amb una deducció del 40%, sempre que s’hagin efectuat donatius a la mateixa entitat en els últims 3 anys per igual o superior quantia.

  • Límit del total de deducció: 10% de la base liquidable. Aquesta deducció en quota els proporciona a les donacions una millor fiscalitat que si fossin despeses deduïbles, de tal manera que per evitar el seu abús el legislador ha establert un límit a la base d'aquesta deducció del 10% de la base imposable de l'exercici, si bé , les quantitats que excedeixin aquest límit es podran aplicar en els 10 anys següents.
  • S'entén per recurrència que les donacions realitzades a la mateixa entitat en els dos períodes impositius immediats anteriors hagin estat per quantia igual o superior a la de l'exercici precedent.

Tornar a Donacions